ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 

 

De les der geschiedenis
Psalm 78

Een onderwijzing van Asaf.

Hoor, mijn volk, luister naar mijn leer, de woorden van mijn mond,
-k zal in spreuken spreken, oude geheimen van -t verbond,
-t Geen wij gehoord hebben van onze vaders, dus weten,
zij vertelden ons alles, ook wat wij moesten eten.
Dat willen wij ook voor hun kinderen niet verhelen,
en -t vertellen aan -t volgend geslacht dmv onze kelen.

Wijzen op des Heren Roemrijke daden, Zijne Kracht,
de wonderen die Hij met Grootsheid tot stand heeft gebracht.
Hij richtte een getuigenis op in Jacob, Zijn knecht,
stelde -n wet in IsraŽl die eerlijk is en oprecht.
Die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren,
en -t volgende geslacht niet iets anders zou proberen.

De kinderen die uit dat geslacht werden geboren,
hadden dezelfde taak en zo ging er niets verloren.
Ook zij zouden daardoor hun vertrouwen stellen op God,
Zijn Werken niet vergeten met een goed leven als slot.
Zodat zij niet worden als de vroede vaderen eer,
een weerbarstig en ook -n weerspannig geslacht zonder meer.

Een geslacht, onstandvastig van hart, geen geest van binnen,
geen trouw tegenover God, d-Grote Schepper der zinnen.
EfraÔms zonen weltoegeruste boogschutters, helden,
zonder God keerden z-om tijdens d-strijd, bang voor wat spelden.
Zij onderhielden Gods verbond niet, weigerden Zijn Wet,
vergaten Zijn Werken en Wonderen, vonden -t maar pet.

Ten overstaan der vaad-ren deed Hij Wond-ren in Soan-s veld,
Hij, bevrijdde uit Egypte-land 600-000 man welgeteld.
Vrouw en kind-ren niet meegerekend, een groot leger dus,
Hij kliefde d-zee en voerde hen erdoorheen, -n Grootse Klus.
Zonder vallen of stoten, omringd door water als -n dam,
kwam men aan d-andere zijde van d-zee op -t droge an.

Hij geleidde hen met een wolk des daags en ging vooraan,
en met vurig licht, d-ganse nacht bleef -t daar als baken staan.
Bij dorst kliefde Hij rotsen in de woestijn tot drinken,
Hij drenkte rijkelijk met water, voor al die binken.
Beken deed Hij vloeien uit d-rotsen, toen Hij tot ze sprak,
neerstromend water als rivieren toen Hij het basalt brak.

Maar wat Hij ook deed, het volk ging meer en meer in de fout,
in d-wildernis lagen zij dwars, hebben zich tegen God verstout.
Zij verzochten God in hun harten door spijze te vragen,
voor eigen lusten om daarmee zichzelf te behagen.
Zij spraken tot God:" kunt U een dis aanrichten in de woestijn,
U sloeg wel op -n Rots voor water , maar eten moet -r ook zijn."

Zou Hij brood en vlees kunn-n geven aan al deze mensen,
God werd verbolgen en gaf vuur in plaats van hun wensen.
Jacob en IsraŽl hadden hun handen overspeeld,
omdat z-niet geloofden in God, reageerden verveeld.
Na deze boosheid, gebood Hij de wolken daarboven;
"open de Hemeldeuren," manna kwam aangestoven.

Elkeen at het hemelkoren, het brood der Engelen,
Hij zond teerkost tot verzadiging, zonder hengelen.
Hij deed met de Oostenwind de Zuidenwind ontwaken,
bracht vogels als -t zand der zee, die zij aten als draken.
Hij schonk aan hen wat zij begeerden en zij vielen aan,
zij verorberden d-vogels rauw, hoe kan het toch bestaan!

Gods Toorn verhief zich heftig over deze tirannen,
Hij velde de welgedanen neer, ook jonge mannen.
Ondanks alles zondigden zij steeds verder tegen Hem,
vertrouw niet op Zijn Wonderen, beweerden zij met klem.
Toen deed Hij hun dagen eindigen in nietigheden,
hun jaren in verschrikkingen verlopen tot heden.

Als Hij hen doodde, dŠn vroegen zij wťl naar Hem met klem,
dan bekeerden zij zich, vroegen naar God-s Jeruzalem.
Zij gedachten, dat God hun rots was in goed-e en slecht-e tijden,
en God d-Allerhoogste, hun verlosser was, in -t lijden.
Maar zij logen en bedrogen Hem met hun tong en mond,
zij waren niet getrouw, hielden zich niet aan Zijn Verbond.

Maar Hij d-Barmhartige, verzoende d-ongerechtigheid,
Hij verdierf niet maar wendde Zijn Toorn om in Zaligheid.
Hij wekte Zijn volle grimmigheid niet op, maar vergaf,
Hij gedacht dat zij vlees waren, ťťn ademtocht, dan graf.
Hoe vaak waren zij weerspannig tegen Hem in d-woestijn,
griefden Hem in d-wildernis deden Hem bewust veel pijn.

Zij verzochten God en krenkte de Heilige IsraŽls,
zij gedachten niet aan Zijn Macht, gedroegen zich rebels.
Vergaten dat Hij hen verloste uit d-machten der hel,
In Egypte Zijn tekenen deed en daar ontstond -n rel.
Hij deed Zijn Wonderen in Soan-s veld, water in bloed,
Hij veranderde hun Nijl in een rode watervloed.

Uit hun stromen en beken, konden z- geen spat meer drinken,
Hij stuurde steekvliegen, die verteerden en verminkten.
-n Groot aantal kikkers, die hen verdierven tot spot en hoon,
sprinkhanen en de kaalvreters zijn hun verdiende loon.
Hij verdierf hun wijnstok en moerbeivijgenboom door ijs,
ijzel en hagel sloegen het vee dood na veel gekrijs.

Hun kudden werden door de bliksemschichten getroffen,
Hij zond hen Zijn brandende Toorn, liet alles ontploffen.
Verbolgenheid en angstwekkende Gramschap kwamen aan,
een schaar van doodsengelen doodden de oudsten spontaan.
Hij baande -n pad voor Zijn Toorn, behoedde hun zielen niet,
Hij gaf hun leven prijs aan de pest en ander verdriet.

Hij sloeg eerst alle eerstgeborenen in Egypte,
de eerstelingen in d-tenten van Cham, ook d-geknipte.
Liet Zijn volk als schapen optrekken door woestijn en zee,
liet d-vijand omkomen in -t water met hun wel en wee.
Hij bracht hen naar Zijn Heilig gebied de grote berg Gods,
d-berg Sion die Zijn Rechterhand had verworven, Zijn Trots.


Hij verdreef d-volken voor hen uit, gaf ze hen als bezit,
liet IsraŽls stammen hun tent bewonen als credit.
Maar zij verzochten God wederom, waren weerspannig,
tegen d-Allerhoogste en and-re goden aanhangig.
Ook onderhielden zij Zijn Getuigenissen niet meer,
werden afvallig gelijk hun vaderen, telkenkeer.

Zij faalden jammerlijk gelijk -n bedriegelijke boog,
zij tergden Hem steeds door hun afgodsbeelden hemelhoog.
God hoorde het en werd kwaad; Hij versmaadde IsraŽl,
Hij gaf Zijn Woning van Silo prijs, -t volk niet meer in tel.
De tent die Hij onder de mensen had opgeslagen,
Zijn Kracht gaf Hij in gevangenschap, sloeg -t volk met plagen.

Zijn Sierraad gaf Hij in de macht van de tegenstander,
Hij gaf Zijn volk prijs aan het zwaard, was boos op de ander.
Verbolgen op Zijn Erfdeel en het vuur verteerde hen,
maagden werden niet bezongen, priesters vermoord als clan.
Zijn weduwen weenden niet, -t jongelingsschap vergeten,
God woonde niet meer bij hen, dat hebben zij geweten.

Toen ontwaakte de Here als een slapende, een Held,
die juicht van d-wijn, Hij sloeg naar d-vijand zij waren ontsteld.
Op hun achterste sloeg Hij hen, voor een eeuwige smaad,
EfraÔms stam en Jozef-s tent verkoos Hij niet door -t kwaad.
Hij verkoos de Stam van Juda, d-berg Sions heeft Hij lief,
bouwde Zijn Heiligdom, d-Hoogste hoogte die Hij verhief.

Hij bouwde -t als d-aarde die Hij gegrond heeft voor eeuwig,
Hij verkoos Zijn Knecht David en koos hem, hij was stevig.
Hij kwam van de schaapskooien met veel zogende schapen,
Hij deed -m komen om Jacob te weiden zonder wapen.
Zijn volk en IsraŽl, Zijn erfenis, was bij David in kundige handen,
hij weidde hen naar de reinheid van zijn hart tot vredige stranden.

Laatste wijziging op: 10-09-2010 17:17