ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Het liegen in de Islam

Door Abdullah Al Araby

 

Lees hier het artikel in Engels

 

In het Eeuwige Woord van God , de Bijbel, Lukas hoofdstuk 18 vers 20, leert Jezus:

 

20 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen;(Alleen Moslims mogen dat) gij

zult niet doden;(Alleen Moslims mogen dat) gij zult niet stelen;(Alleen Moslems mogen dat) gij zult geen valse

getuigenis geven;(Alleen Moslims mogen dat) eer uw vader en uw moeder. (Moslims kunnen een sterke vader eren, maar hoe kunnen zij een moeder eren, die maar een vrouw is?!”

 

Zoals in de meeste godsdiensten verbiedt de Islam in het algemeen het liegen. De Koran zegt: “Waarlijk allah leidt degene niet die overtreedt en liegt.” Koran 40:28. In de Hadith, In de Hadith wordt Mohammed ook aangehaald, hij zegt daar:”Wees eerlijk want eerlijkheid leidt tot goedheid, en de goedheid leidt tot het Paradijs. Wacht u voor valsheid want het leidt tot onzedelijkheid, en onzedelijkheid leidt tot de hel.”[1] Aan de andere kant, in tegenstelling met de meeste andere godsdiensten, zijn er binnen de Islam zekere wetsbepalingen waar het liegen niet alleen, gewoon wordt toegestaan, maar zelfs nog aangemoedigd! Het boek, “De geest van de Islam” door de Moslem leraar, Atif A. Tabbarah dat geschreven werd om de Islam te promoten. Op blz. 247, Zegt de Tabbarah: “Het liegen is niet altijd slecht, voor de veiligheid, er zijn perioden dat het vertellen van een leugen winstgevender en beter voor het welzijn, en de verzoening tussen mensen is dan de waarheid. In vervolge van dit zegt de Profeet:”Hij is geen vals mens die (door leugens) verzoening onder mensen te weeg brengt of het goede steunt of zegt wat goed is. “ In  het doorvorsen van deze puzzel van dubbelzinnigheid binnen in de Islam, zullen we beginnen met het onderzoek van enkele voorbeelden uit de recente- en de oude Islamitische geschiedenis. Deze voorbeelden bewijzen dat het liegen de gewoonste zaak van de wereld  onder de Islamitische geestelijken en politici.

 

In Juni 1967 werd Egypte vernederend door Israël verslagen zij verloor daarbij het schiereiland Sinaï tijdens de 6 daagse oorlog. Later werd het voor Egypte het belangrijkste doel om dit verloren gebied weer terug te winnen. President Nasser, en daarna, president Sadat nam dit zelfde motto aan : Geen stem zal zich verheffen over de strijd.” De soldaten die in 1967 waren aangesteld bleven in dienst zij bleven tot het uiterste paraatheid en volle verwachting dat op elke dag de strijd weer zou aanvangen. Maar het tegendeel was waar, de jaren gingen voorbij en het volk van Egypte begon te morren over de politieke propaganda en de toestand van “geen vrede en geen oorlog. In 1972 verkondigde Sadat eindelijk dat dit het jaar van de lang verwachte strijd zou gaan worden. Het hele jaar door zwoer hij “ Zweer met mijn eer tot u dat dit jaar niet voorbij zal gaan, zonder dat we die een oorlog beginnen”

 

Het volk geloofde het omdat hij zijn eer en zijn reputatie door een eed op het spel zette. Tot ieders verbazing ging het jaar voorbij zonder dat er een schot gelost werd. Het gevolg was dat iedereen in Egypte zowel er buiten hem als een bluffer begon te zien. Deze mening werd dan ook het daarop volgende jaar 1973 bevestigd. Hij sprak helemaal niet meer over de eed de strijd te beginnen. Vele van de aangesteld werden van de dienst ontheven en talrijke officieren werd een vakantie verlof gegeven. Maar toen zonder waarschuwing , in oktober 1973 begon hij een aanval die als de Yom Kipur oorlog bekend staat. Als militaire aanvoerder, wat ook verwacht kon worden van Sadat  als Moslim gebruikte hij het verrassingselement  om de vijand te kunnen overrompelen. Als een vroom Moslim was Sadat helemaal niet onder de indruk van die niet gehouden eed. Hij wist dit uit de geschiedenis en de leerstellingen van de Islam  hij niet ter verantwoording werd geroepen als hij een leugen zou gebruiken als onderdeel van een van een strategische  krijgslist.

 

Dit onderdeel wordt door vele voorvallen in het leven van Mohammed bewezen. Hij loog heel vaak en gaf zijn volgelingen de raad het zelfde te doen. Hij redeneerde dat de kijk op succes van de opdracht om de Islam te verspreiden afhankelijk was van (in dit geval dan) het negeren van het verbod van allah n.l. het liegen. Een goed voorbeeld van toegestaan liegen is de beschrijving van de moordaanslag op Kaab Ibn al-Ashrf, een lid van de Joodse Banu al-Nudair stam. Er werd verteld dat Kaab steun aan de Quraishiten had betuigd toen ze tegen Mohammed streden. Dit werd door andere ook verteld het maakte Mohammed woedend!

 

Er werd beweert dat Kaab sensuele poëzie over Moslim vrouwen had voorgedragen. Mohammed vroeg om enkele vrijwilligers om van Kaab Ibn al-Ashraf af te komen. Mohammed stelde het als volg voor, “Kaab had allah en zijn apostel gekrenkt.” In die tijd was Kaab Ibn al-Ashraf en zijn sterk daarom was het voor een vreemdeling niet makkelijk om binnen te dringen en zijn executie opdracht uit te voeren. Een Moslim man die Ibn Muslima heette gaf zich als vrijwilliger op om deze moord opdracht uit te voeren onder een voorwaarde dat Mohammed hem de toestemming zou geven te liegen. Toen ging Ibn Muslima naar Kaab toe en vertelde hem verzonnen verhaaltjes die ontevredenheid over Mohammed’s leiding toonde. Toen hij hem vertrouwde lokte hij hem op een nacht van zijn huis weg en vermoorde hem onder de dekking van de duisternis in een afgelegen gebied.

 

Een gelijkend voorbeeld kan worden gevonden in het gebeuren van de moord op Shaaban Ibn Khalid al-Hazly. Het gerucht deed de ronde dat Shaaban en leger aan het verzamelen was om oorlog tegen Mohammed te voeren. Mohammed vergold dat door aan Abdulah Ibn Anis opdracht te geven Shaaban te doden, daarbij vroeg de aspirant moordenaar toestemming aan Mohammed of hij mocht liegen. Mohammed gaf toestemming en gaf de opdracht aan de moordenaar de leugen te vertellen dat hij een lid van de khaza clan was. Toen Shaaban Abdulah zag naderen, vroeg hij hem:”Van welke stam komt gij?” Abdulah antwoordde: “ van Khazaa” Hij voegde er aan toe, “Ik heb gehoord dat gij een leger aan het verzamelen zijt om tegen Mohammed te strijden ik ben gekomen om mij bij u te voegen” Abdullah begon met Shaaban mee te lopen en vertelde hoe Mohammed met een ketterse leer over de Islam aankwam hij vertelde dat Mohammed de Arabische patriarchen in een kwaad daglicht stelde en de Arabische hoop te gronde richtte. Ze zetten het gesprek voort totdat ze bij de tent van Shaaban aankwamen. De kameraden van Shaaban vertrokken an Shaaban nodigde Abdullah uit om binnen te treden en te rusten. Abdullah bleef er zitten totdat de omgeving stil werd en hij merkte dat iedereen sliep abdulah sneed toen het hoofd van Shaaban af  en bracht het als een trofee, toen Mohammed Abdullah zag begon hij te schreeuwen en te juichen, uw aangezicht heeft gezegenvierd (Aflaha alwajho, ye rasoul allah).”

 

Het levert winst op als je in de Islam liegt. De meeste Moslims zijn met deze praktijken in de Islam vertrouwd wat hen recht geeft om te liegen in situaties waarbij zij voelen dat het nodig is. De volgende situaties zijn: Oorlog is misleiden. De noodzaak rechtvaardigt war verboden is.  Als je twee kwade dingen tegenkomt kies dan de minst kwade uit. Deze moralistische zaken zijn uit de Koran-  en Hadithpassages gehaald.

 

In de Koran, allah, beweert men,  zegt: “allah zal u niet ter verantwoording roepen voor iets wat niet een eed waard is, maar hij zal u ter verantwoording roepen als gij een gewichtige eed doet>”Want de boetedoening is het voeden van tien behoeftigen, die gelijk staat waarmee uw verwanten voedt; of gij zult hen kleden; of gij geeft een slaaf [2] zijn vrijheid terug. Maar als dit uw middelen overtreft dan zult gij drie dagen vasten. Dit is de boete voor de eed die gij hebt gezworen. Dus houdt uw eed afleggingen. Waarlijk allah maakt aan zijn tekenen duidelijk, opdat gij dankbaar zult zijn” Koran 5:89 allah zal u niet ter verantwoording roepen als het  onbeduidende eedafleggingen [3] zijn. Het gaat om de bedoeling van uw harten; hij vergeeft vermenigvuldiglijk , de meest lankmoedige.[4]” Koran 2:225 “Iedereen die nadat hij het geloof heeft aangenomen, ongeloof toont, behalve onder dwang, zijn hart zal vast in het geloof blijven – maar degenen die hun borsten voor het ongeloof openen, op hen zal de toorn van allah zijn, zij zullen verschrikkelijke straf ontvangen.” Koran 16:106

 

De aangehaalde Islamitische commentaar schrijver, Al-Tabary  legt Koran 16:106  uit als een vers dat aan Mohammed geopenbaard werd nadat hij er van verwittigd was dat Ammar Ibn Yasser gedwongen werd zijn geloof in Mohammed te verloochenen toen hij door de Banu Moqhera stam ontvoerd werd. Mohammed trooste Ammar door hem te zeggen, “Als zij zich omkeren keer jij ook om. “(Dat betekent: Als ze je weer gevangen nemen, dan heb je de toestemming mij weer te verloochenen. ) Deze en aanverwante Sura’s uit de Koran tonen duidelijk dat, dat het Moslims wordt vergeven als zij niet vrijwillig liegen zelf opzettelijke leugens die kunnen worden vergeven als ze een taakstraf uitvoeren. Hier wordt duidelijk aangetoond dat als ze gedwongen worden te liegen, Moslim mogen liegen als ze onder ede staan! Ze mogen zelfs onder vals voorwendsel hun geloof verloochenen zolang ze maar in hun hart het geloof blijven beleiden.  In de Hadith legt Mohammed de nadruk op de zelfde gedachte. Van “Ehiaa Oloum al-Din,” door de bekende leraar al-Ghazali, deel drie: pp. 284-287: Een van de dochteren van Mohammed, Umm Kalthoum, verklaarde dat ze nog nooit gehoord had dat de Apostel van allah liegen door de vingers zag, behalve in drie gevallen dan:

 

1.      “Als dit verzoening tussen mensen tot stand bracht”

2.      “In Oorlog”

3.      “Onder echtlieden, om de vrede in het gezin te handhaven”

 

Een gedeelte in de Hadith zegt Mohammed : “De zonen van Adam zijn voor al hun leugens verantwoordelijk behalve deze die gesproken zijn en bijdragen tot verzoening tussen Moslims.”

Een ander gedeelte zegt: “Aba Kahl, Brengt verzoening tussen mensen.”Dat wil zeggen: zelf door te liegen”

De volgende aanhaling laat de breed gemetenheid van gebeurtenissen zien waarin de profeet toestemming geeft om te liegen. “De zonen van Adam zijn verantwoordelijk voor al huin leugens behalve deze uitzonderingen: “als er oorlog is omdat oorlog misleiding is”  “Om verzoening tussen twee vechtende mannen te bewerkstelligen, en voor een man om de vrede tussen hem en zijn vrouw te herstellen.” Dit is de gedragscode van Al-Takeyya “ het Arabische woord betekent. “om te voorkomen,” of “te waken tegen.” De gedragscode van Al Takeyye, maakt het duidelijker en begrijpelijker waarom Moslims toestemming krijgen om te liegen, omdat het beschermt tegen zichtbaar onheil van zichzelf en hun mede Moslims.

 

Deze gedragscode geeft aan Moslims de vrijheid van de leugen hebben als ze zich in levens bedreigende omstandigheden wanen. Zelfs kunnen ze het geloof verloochenen, als ze het maar niet in hun hart menen. Al-Takeyye is op het volgende Koranvers gebaseerd: ”Neem de ongelovigen niet als vriend of hulpverleners dan alleen gelovigen. Als iemand dat doet , nergens zal er hulp van allah nog wezen behalve uit voorzorg, dat gij in zelf moogt beschermen. Het einddoel is allah.” Koran 3:28 Volgens dit vers kan de Moslim net doen of hij een vriend der ongelovigen is. ( Dit mag volgens de Islamleer niet zo zijn.) en trouw tonen met hun ongeloof. Om te voorkomen dat hij zichzelf letsel doet. Volgens de Takeyya of kort gezegd het doden van een andere mens, als men onder de dreiging staat is het voor een Moslim toegestaan tegen zijn geloof in te handelen.

 

De volgende zaken zijn toegestaan:”Het drinken van wijn, het verzaken van de gebeden, het overslaan van de vasten tijdens de Ramadan. Het verlaten van het geloof in allah. In eerbied knielen voor een andere godheid dan allah. Het afleggen van een huichelachtige eed. Ongelukkigerwijs, als men met Moslims omgaat  moet men er rekening mee houden dat Moslims zich schijnbaar volledig aan iets  kunnen weiden, terwijl zij in hun hart precies het tegenovergestelde geloven.  Grof gezegd, de Islam geeft aan de Moslims de toestemming te liegen als zij denken dat dit nodig is voor hun wel zijn, of wanneer de Islam bedreigd wordt

 

Wat het toneel van de internationale politiek aangaat reist bij ons de vraag: Kunnen Moslim landen vertrouwd worden wat het volbrengen van verdragen betreft die zij met ongelovigen landen gesloten hebben?  Het is een bekende zaak dat als Moslims zwak zijn zij met alle met bijna zaken kunnen instemmen. Als ze eenmaal sterk in hun schoenen staan, kunnen ze eden verbreken De gedragscode van het gereguleerd liegen om daarmee de Islam godsdienst in het Westen te verspreiden zal ernstige gevolgen hebben. Moslim activisten gebruiken misleidende strategieën tijdens hun pogingen de Islam op te poetsen om haar meer verteerbaar te maken dit om haar verteerbaar te maken voor aankomende bekeerlingen.

 

Ze zijn voorzichtig en proberen duistere zaken te vermijden en ze laten het ook na maar een enkele negatieve tekst of leerstelling te vermelden. Een voorbeeld van Islamitische misleiding is dar Moslim activisten altijd teksten aanhalen uit de begin periode van Mohammed bediening in Mekka deze teksten zijn vreedzaam en tonen grote tolerantie tegenover hen die geen volgelingen van de Islam zijn. Terwijl ze er ten vollen van bewust zijn dat deze passages zijn afgeschaft en vervangen door anderen gedeelten die na de migratie naar Medina geschreven zijn! De verzen die er voor in de plaats kwamen bespiegelen vooroordeel, fanatisme en verheerlijken het geweld tegen de ongelovigen. Ten slotte is het erg belangrijk te begrijpen dat Moslim leiders deze sluikweg in hun godsdienst kunnen gebruiken als excuses zich van de totale toewijding te ontrekken. Het is belangrijk om te weten dat  wat Moslim activisten zeggen om de Islam te verspreiden niet altijd de volledige waarheid is. Als je met Moslims omgaat, dan is niet het geen wat ze zeggen wat belangrijk is. Wat wel belangrijk is war zij menen in hun hart!

 

Voor informatie of commentaar kunt u in het Engels schrijven naar: Feedback@islamreview.com  

 

In het Eeuwige Woord van God de Bijbel, Johannes Hoofdstuk 8 van 31-47. onderwijst Jezus:

 

31 Jezus dan zeide tot de Joden, die [in] Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen;

32 En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij [dan]: Gij zult vrij worden?

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk (iedereen), die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.

35 En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk.

36 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

37 Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats.

38 Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt.

39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderenwaart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.

40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoordheb. Dat deed Abraham niet.

41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, [namelijk] God.

42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom [van Hem]. Want Ik ben ook vanMijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? [Het is], omdat gij Mijn woord niet kunt horen.

44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staandegebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen].

45 Maar Mij, omdat Ik [u] de waarheid zeg, gelooft gij niet.

46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?

47 Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.

Laatste wijziging op: 14-01-2009 20:37