ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Yeshua en het Midden Oosten conflict

Er bestaat geen twijfel over, dat een van de meest omstreden problemen die de wereld vandaag onder ogen oet zien, het Midden Oosten conflict is. Elke poging om het op te lossen heeft gefaald en het conflict lijkt met de dag gevaarlijker te worden.

Door DS. MALCOLM HEDDING

Het is alarmerend hoeveel christenen kijken naar het IsraŽlisch-Arabisch geschil en terloops opmerken: "De Joden en Moslims moeten bij elkaar gaan zitten en hun verschillen als goede christenen oplossen". Een dergelijke houding ontkent belangrijke historische feiten. Zoals hoe christenen hebben gefaald te leven naar hun eigen morele gedragslijn, hoe onze voorvaderen op een overweldigende wijze hebben bijgedragen aan blijvende vijandelijkheden tussen de godsdiensten in deze regio. En hoe de grote invloed van het christelijk anti-semitisme in Europa - meer nog dan al het andere - de dringende noodzaak gaf voor een veilig joods thuisland.

Maar het allerbelangrijkste is, dat het laat zien hoe weinig inzicht veel christenen hebben in de bijbelse betekenis van de terugkeer van het joodse volk - in onze tijd Ėnaar het land IsraŽl. De bijbel staat met kracht achter de wederopbouw van Sion, waardoor dit geschil anders is dan alle andere conflicten die in de wereld van vandaag woeden, en vraagt van ons dat we dit benaderen met extra zorgvuldigheid en betrokkenheid.

Als bijbelgetrouwe mensen kunnen we toch wel een antwoord vinden, weerspiegeld in de bladzijden van de bijbel, waaruit blijkt dat er uiteindelijk vrede zal zijn in het Midden Oosten? Yeshua's eigen woorden zijn toch zeker ook van toepassing op Zijn aardse thuisland, zodat die uiteindelijk 'verlichting' voor haar zullen brengen?

MISLEIDING
Aan de andere kant: zijn onze verlangens naar vrede zo intens dat we het gevaar lopen om een oplossing te zoeken, zelfs in de bijbelse teksten, die ten diepste misleidend is en waarbij niets anders gedaan wordt dan teksten citeren die uit hun verband zijn gerukt? Of anders gezegd, is het feit dat dit conflict zolang elke oplossing heeft getart geen indicatie, dat een soevereine God een oplossing heeft waar wij niet naar zoeken, noch bereid zijn te accepteren?
Dit zijn prikkelende gedachten. Voor te veel weldenkende christenen is het antwoord enkel: 'Verkondig het evangelie en alles komt goed'. Dit klinkt zeer 'geestelijk', maar het is niet de bijbelse oplossing die we zoeken. Ook is het niet de oplossing waar Jezus voor koos! Dus, wat heeft Jezus te zeggen over dit conflict en over de oplossing?


Yeshua EN HET JOODSE VOLK
De problemen van de regio kunnen niet worden begrepen zonder de unieke rol te begrijpen die het joodse volk heeft gespeeld in de geschiedenis van redding en verlossing. Hun 'geworteld-zijn' in het land van Kanašn was en is om tot zegen te zijn voor de wereld, ook de Arabische wereld. Yeshua zei: "Het heil is uit de Joden" (Joh. 4:22). Hiermee doelde Hij op IsraŽls unieke roeping, die met Abraham begon. Tevens omvat dit een eeuwige erfenis van het land Kanašn, door de natie die uit hem zou voortkomen, met als doel dat het een zegen voor de wereld zou zijn. God zei tot Abraham: "En met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden" (Gen. 12:1-3).

IsraŽls geschiedenis is een geschiedenis van verlossing. Het land IsraŽl, Jeruzalem en het joodse volk zijn voor eeuwig verstrengeld met Gods liefde voor de wereld. Ze zijn allemaal nodig om Zijn goddelijk plan volledig tot uitwerking te brengen.


Vrede voor het Midden Oosten betekent, dat alle volken de woorden van Yeshua moeten accepteren betreffende de rol en het doel van het joodse volk in de geschiedenis. Dat geldt ook voor het Palestijnse volk.

Dit is echter geen eenrichtingsverkeer. Yeshua leerde ook dat de mensen die in dezelfde regio wonen door het joodse volk geaccepteerd en geliefd moeten worden. Hier krijgt de gelijkenis van de 'Barmhartige Samaritaan' een speciale betekenis. Onze naaste is degene die we het meest negeren, vooral van een ander ras of cultuur. De uitdaging voor IsraŽl is een hand uit te steken naar die naaste aan de andere kant van deze scheiding!

Voor elk volk, waar dan ook, is dit een grote uitdaging. Dit kan alleen gedaan worden met een hart vol moed en vastberadenheid. In het Midden Oosten schijnt deze uitdaging nog groter te zijn, in het licht van de opkomst van de extremistische Islam. Daarom moeten wij nu voor deze regio bidden zoals nooit tevoren.


VERZOENEN
Het begin van MatteŁs vermeldt de uitleg door Yeshua van de tien geboden (Matt. 5-7). Zijn inleiding op dit onderwijs in MatteŁs 5, bekend als de zaligsprekingen, bevat een aansporing om "vredestichters" te zijn (vers 9). Yeshua noemde deze mensen "zonen van God". Met andere woorden, het is de unieke verantwoordelijkheid van Gods kinderen om mensen met elkaar te verzoenen.

Voor te veel christenen betekent dit maatschappelijke vrede of stabiliteit. Dit is niet wat de Schrift bedoelt! Werkelijke vrede kan alleen worden ervaren wanneer we eerst verzoend zijn met onze Schepper. Alleen daarna zullen we de mogelijkheid hebben ons waarlijk te verzoenen met elkaar.

Onze roeping is om getuige te zijn van Gods Woord en van het verlossende werk van Zijn Zoon. Het Midden Oosten moet deze boodschap zeker horen en de wereldwijde kerk zou meer moeten doen in dit opzicht. De hindernissen zijn zo groot, dat een hernieuwde oproep tot voorbede voor IsraŽl en de Palestijnen moet worden gedaan.


DE VERVULLING
Een overzicht van dit conflict is niet compleet zonder verwijzing naar de woorden van Yeshua in Lukas 21:24. Deze tekst gaat over de vervulling van de tij-den der heidenen en Zijn tweede komst. In deze context zegt Yeshua: "En zij (de Joden) zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld."

Met andere woorden, de heidenen zijn niet de natuurlijke erfgenamen van Jeruzalem, maar het joodse volk. De heidenen "vertrappen" Jeruzalem, maar het joodse volk zal terugkeren naar de stad, vlak voordat Yeshua terugkomt en zullen de stad bewonen als vanouds. Het Jeruzalem waar Yeshua hier over spreekt, is niet het moderne westerse Jeruzalem en zelfs niet de oude ommuurde stad uit Jezus' dagen. We zijn getuige van een opmerkelijke vervulling van Yeshua's woorden uit dit vers. Voor waarachtige verzoening tussen IsraŽl en de Palestijnen moet rekening worden gehouden met de opvatting van Yeshua over aan wie Jeruzalem eigenlijk toebehoort!


BIJBELS, NIET POLITIEK
Ikzelf ben er niet van overtuigd dat de wereldwijde kerk al zover is om deze waarheid, als onderdeel van de vredesagenda voor het Midden Oosten, te omarmen. De kerk staat veel te dicht bij seculiere en politieke oplossingen.
We zouden op heel wat steviger grond staan indien we Yeshua's woorden erkenden en er iets mee zouden doen. Uiteindelijk is het herstel van het moderne IsraŽl een bijbelse gebeurtenis en geen politieke. De God van IsraŽl heeft Zijn volk teruggebracht, precies zoals Zijn Zoon heeft voorzegd. Terwijl de problematiek rondom deze terugkeer ingewikkeld is, is de God die de regie voert zeer goed in staat de zaak tot een goed einde te brengen en de regio en de gehele wereld binnen te leiden in een tijdperk van vrede en glorie.

Zou het kunnen zijn, omdat de problemen zo gigantisch zijn, dat de uiteindelijke oplossing de mensheid nederig zal maken, Gods Woord bewijzen en de waarheid bekendmaken over wie Hij is en wie Zijn uitverkorenen zijn?

Terwijl we wachten totdat dit alles zal gebeuren, laten we alle woorden van Yeshua horen die betrekking hebben op de regio, en laten we ernaar streven deze in gehoorzaamheid te leven. God heeft ons niet geroepen om succes te hebben, maar om getrouw te zijn!

               

GEBEDSPUNTEN:
1. Bid dat christenen wereldwijd zich bewust worden van hun geestelijke verantwoordelijkheid om zowel "hoorders" als "daders" van Gods woord te zijn inzake IsraŽl en haar Arabische buren (Jacobus 1:22). Bid dat de kerk hoort wat de bijbel heeft te zeggen over de unieke rol die voor het joodse volk is weggelegd in deze laatste dagen, nu zij terugkeren om Sion te herbouwen. Bid dat christenen actief betrokken mogen worden in het "doen" van het Woord, d.m.v. helpen bij de terugkeer en de herbouw van Jeruzalem zoals Jezus heeft voorzegd.

2. Bid dat IsraŽl en het joodse volk meer open zullen staan om te luisteren naar christenen die een van God gegeven liefde voor hen hebben, als wij ze herinneren aan Gods getrouwheid en aan Zijn wonderbaarlijke beloften, voor hen uitgesproken door de Hebreeuwse profeten. Bid dat zij niet de moed verliezen te midden van de heersende problemen. En bid dat ze opnieuw zorg tonen voor hun Arabische buren en dat het door de hele wereld gezien zal worden.

3. Bid dat de Arabische buren van IsraŽl tot het inzicht komen wat betreft de unieke roeping van het joodse volk en dat hun terugkeer naar het Land is bedoeld als een zegen, ook voor hen. Dan zullen zij ophouden zich gewelddadig te verzetten tegen Gods bedoelingen en plannen voor de regio.

                  

 

overgenomen uit Charisma

Laatste wijziging op: 16-01-2008 10:36