ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

De Islam
Wij zien hoe de Islam nu de kop op steekt. Deze strijd wordt steeds duidelijker. Het is geen politieke kwestie, maar een strijd tussen de Islam en de God van Israël. De hele strijd rond de Tempelberg heeft te maken met een valse hoge plaats, gewijd aan Allah versus de ware God van Israël en de ware aanbidding van God. De strijd om Jeruzalem, die heden plaats vindt, tussen de Joden en de Palestijnen, is dan ook geen gewone strijd, de strijd vindt tevens plaats in de hemelse gewesten, en is dan ook geen strijd tussen mensen alleen. Het gaat om de tempelberg (Gods troon), de God van Abraham, Isaak en Jacob (Israël), de Vader van onze Here Jezus Christus waartegen Allah de god van de Islam opstaat. Op de koepel van de Omar-moskee staat een citaat uit de koran:“Allah heeft geen zoon”. De Bijbel noemt Jezus God’s enig geboren Zoon,
“alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”(Joh.3-16).

Kan van dezelfde God haat ten opzichte van Israël (Gods oogappel) komen en een ontkenning van Jezus Zoonschap, of gaat het in de Islam om een andere god, een antiegod? (Antichrist?). Geen kwaad woord over het oprechte geloof waarmee vele eenvoudige moslims God menen te dienen.
“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet”(l Joh.2:22-23).

“Hieraan onderkent gij den Geest Gods: iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van den antichrist, waarvan gij gehoord hebt”
(l Joh.4: 2-3).

“Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist”
(2 Joh.7-8).
 
“Ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen omdat zij nog de Vader, noch Mij kennen”
(Joh. 16:2-3).

Wat proberen sommige moslims te bewijzen met hun heilige oorlog (Jihad), zij menen God te dienen. Dit zijn enkele voorbeelden uit de Bijbel waaruit blijkt dat de Islam niet van God kan zijn, maar iets anders vertegenwoordigd, ook zou ik willen wijzen dat de koran van zichzelf getuige dat zij niet uit God is daar zoals we al eerder gelezen hebben de koran zegt: “Allah heeft geen zoon”, daaruit getuigt zij uit zichzelf dat Allah niet God is, erger nog de naam Allah zegt zelf al wie hij is namelijk Satan zelf, hij verbergt het niet eens.
Allah betekent gewoon de god, ja de god niet gewoon god zoals sommigen ons proberen te laten geloven, en wie is deze de god dan wel,
 “...de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is, in hen die God ongehoorzaam zijn.” (Efeze 2:2).

 Zo dat is niet mis zeg, maar het zou reden genoeg moeten zijn om voor moslims te gaan bidden want zoals eerder gezegd, ik geloof dat de moslim God met heel zijn hart tracht te zoeken, maar men kan alleen tot de Vader komen door de Zoon, en als je dan Jezus Zoonschap niet erkent dan zal je God nooit te zien krijgen, daar wij allen vervuild zijn met zonden, bekeer je van je zonden en dat kan alleen door de Here Jezus, Hij wast je schoon met zijn kostbaar bloed, en dan kan je naderen tot God, de Vader.
De moslim ontkent het Zoonschap van Jezus, en God lijkt dan zo ver weg. Ik noem de Islam de grootste leugen der mensheid, omdat het mensen juist van God weg houdt en niet tot God brengt. Het woord Islam betekent eenvoudig onderwerping, en een moslim is iemand die de wetten van de Islam volgt. De “openbaring” van de Islam werd gegeven aan Mohammed, naar zeggen door de “aartsengel Gabriël”, Mohammed wordt door de moslims geëerd als de grootste profeet. De naam Mohammed betekent “de geprezene”. Mohammed werd in 570 na Christus geboren in Mekka, een stad in het huidige Saudi? Arabi?. Zijn vader stierf voor zijn geboorte, zijn moeder, Amina, stierf toen hij zes jaar oud was. Mohammed ging bij zijn grootvader wonen, deze was de bewaker van de Kaäba (een vierkant gebouw dat bedekt is met een zwart gordijn in Mekka, in de hoek van dit gebouw werd de zwarte steen ingebouwd). Dit gebouw met de zwarte steen, welke het richtpunt is voor het islamitische gebed, was een belangrijk centrum voor religieuze pelgrimsreizen onder Arabische stammen, al voor de tijd van Mohammed en de komst van de Islam. De legende van de zwarte steen is: de zwarte steen was niet altijd zwart, hij schijnt neergedaald te zijn vanuit het Paradijs, puur en wit. Nadat Adam en Eva uit het Paradijs waren verdreven, “daalde” deze steen neer, uit het Paradijs. Men gelooft dat dit het teken van God was dat Hij hun zonde vergeven had en zo werd de hoeksteen van de Kaäba geplaatst door “Abraham”, zo vertelt men, toen hij de Kaäba herbouwde naar het voorbeeld in de hemel, ook word het wel genoemd “de rechterhand van God op aarde”, uitgestrekt naar zijn aanbidders, zoals een man zijn hand geeft aan zijn broeder. Vergiffenis van zonde is gewaarborgd aan allen die het omarmen, het kussen of er zelfs met een stok naar wijzen. Op de opstandingdag zal het twee ogen hebben en een tong om te spreken en getuigenis geven van hen die het gekust hebben in oprechtheid van hart,
“15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. (Openbaring 13:15).
Op de dag van oordeel en opstanding zal deze samengevoegd worden met het fundament, de scheppingssteen, welke onder de rotskoepel in Jeruzalem ligt. Op acht jarige leeftijd stief ook de grootvader van Mohammed, hij werd dan ook opgevoed door zijn oom Abu Talib, deze was een handelaar langs de grote kamelen handelsroutes. Als jongere groeide hij op in een tijd waar het verschil tussen rijk en arm heel erg groot was. De afgoderij tierde welig in Arabi?, een kleine 360 goden en godinnen, die allen tevreden gesteld moesten worden met meer dan 124.000 profeten, Mohammed verafschuwde deze afgoderijen. Mohammed kwam in dienst bij Khadija, een rijke weduwe, op 25-jarige leeftijd trouwde hij met deze weduwe, zij kregen zes kinderen waarvan er vijf stierven, alleen de jongste dochter Fatima bleef in leven. Khadija stierf toen zij 25 jaar getrouwd waren, na haar overlijden huwde hij verschillende vrouwen. Op 40-jarige leeftijd bracht hij veel tijd door in meditatie van religieuze zaken. Tijdens zijn leven ontmoette Mohammed veel christelijke priesters en Joden, hij vroeg veel advies aan een Jacobijnse monnik, welke Mohammed veel aspecten van de Joodse religieuze tradities leerde. Tijdens de maand Ramadan(de islamitische kalendermaand wanneer moslims een dagelijkse vasten houden van het eerste ochtendgloren tot zonsondergang)trok Mohammed zich vaak terug in een grot op de hellingen van de berg Hira, 5 km buiten Mekka. Bij één van deze gelegenheden kreeg hij openbaringen en instructies waarvan hij geloofde dat ze van de aartsengel Gabriël kwamen, mij lijkt dit erg sterk dat dit Gabriël geweest kan zijn, daar hij dan getuigd zou hebben dat Jezus Gods zoon is,
 “1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu  reeds in de wereld”. (1Joh.4:1-3).

Deze geschriften vormen de basis van de koran, daarnaast is er het boek “hardith”, de hardith zijn de onderwijzingen van Mohammed en vormen een belangrijk onderdeel van het leven van Mohammed.
Mohammed stelde de koran voor als de laatste en superieure openbaring van de enige oppermachtige god. Moslims geloven dan ook dat Allah uniek, almachtig, genadig en barmhartig is voor alle moslims.
Het islamitische geloof wordt gevormd door vijf zuilen, die nauwgezet opgevolgd moeten worden als men hoop op redding wil hebben.
 
De vijf zuilen zijn:
1.Het opzeggen van de geloofsbelijdenis.
2.Gebed (Salat) op vijf vaste tijden per dag.
3.Het geven van aalmoezen (Sakat), zowel verplicht als vrijwillig geven aan de armen. 4.Vasten (Saum), Vooral gedurende de Ramadan.
5.Pelgrimsreis (Hadjj), tenminste één keer in je leven naar Mekka.
 
Maar zelfs als een moslim zich aan elk van deze zuilen houdt, is er nog steeds geen waarborg voor redding. De islam is gebaseerd op een religie van zelfrechtvaardiging. Moslims denken dan ook vaak na over de dag des oordeels, waarop Allah (of een engel), zo gelooft men, een weegschaal zal nemen en de daden van een ieder zal wegen. Zijn hoop is dat de goede daden het van de kwade zullen winnen, maar zelfs dan is het oordeel van Allah naar zijn wil en niet naar gerechtigheid, de enige zekere weg naar het paradijs is te sterven als een martelaar in een islamitische heilige oorlog, Jihad. Het geloof in engelen en boze geesten (djinn) speelt een grote rol in de levens van de meeste moslims. Hoewel de koran zegt dat’het goede en kwade komt van Allah, is dit geloof niet geworteld in de orthodoxe Islam, maar is dit het resultaat van heidense religies, vooral uit Afrika, die opgenomen werden in de Islam. Mohammed verbood de afgoderij en leerde dat het leven van een moslim geheel en al toegewijd moest zijn aan Allah met rituele wassingen voor de vijf dagelijkse gebedstijden met het gezicht richting Mekka, de vrijdag werd aangewezen als de dag voor het gezamenlijk bidden in de moskee. Mohammed stierf in het jaar 632 na Christus in Medina, Saudi? Arabi?.
Wij komen nu in een tijd waarin God de geest van de Islam zal veroordelen, maar ook zullen wij zien hoe de geest van Griekenland, van Babylon op zal komen. Met de humanistische geest die in Israël heerst, is er een sterke band met en neiging tot die geest. Israël zal alleen maar het verschil kunnen begrijpen door het oordeel van God en de openbaring door de Geest en Gods Woord die in kracht en waarheid zullen komen.
 
 

Iran
[1].Na een aantal jaren van speculaties over een militaire aanval op de nucleaire installaties in Iran, lijkt als we alle berichten mogen geloven, D-day niet zo ver meer weg. In een woedende tirade zei de Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad op 14 januari 2006, dat het Westen een ‘donkere tijd tegemoet gaat’. “Jullie hebben ons meer nodig, dan wij jullie”, daarmee verwijzend naar de afhankelijkheid van het Westen van olie uit het Midden Oosten. Iran is ’s werelds op drie na, grootste olieproducent en analisten voorspellen dat iedere ontwrichting van de toevoer enorme negatieve consequenties zal hebben voor de Westerse economieën. De Ayatollahs en hun leider Ahmadinejad lijken Iran op een apocalyptisch pad te manoeuvreren.
Tijdens de viering van de 27ste herdenking van de islamitische ‘staatsgreep’ in Iran, herhaalde Ahmadinejad nog eens dat de holocaust “een mythe” is en liet weten dat de ‘Palestijnen’ en Irakezen het slachtoffer zijn van de ‘echte holocaust’.
Volgens hem gebruiken de Zionisten al zestig jaar ‘de mythe van de holocaust’ om vrouwen en kinderen te doden. De menigte -volgens de Iraanse staatsmedia -naar schatting een paar honderdduizend, reageerde met georkestreerde kreten als “nucleaire energie is ons onbetwiste recht”, “Dood aan Amerika”en “Dood aan Israël”. Ook beschuldigde hij het Westen verantwoordelijk te zijn voor de creatie van de staat Israël. “Wij vragen het Westen de “Zionistische entiteit” te verwijderen die ze 60 jaar geleden zelf hebben gecreëerd. Wanneer ze niet willen luisteren naar onze aanbevelingen, dan zullen de ‘Palestijnse’ natie en eventueel andere islamitische bondgenoten dat doen. Zorg ervoor dat Israël wordt verwijderd voor het te laat is en bescherm uzelf voor de furie van de regionale naties” aldus Ahmadinejad. Het lijkt op de retoriek van Hitler die de boel in de brand stak met miljoenen doden tot gevolg. Ze gokken erop dat ze Israël kunnen vernietigen voordat iets of iemand hun kan stoppen.
Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Naties in september 2005 zou Ahmadinejad een zeer bijzondere ervaring hebben opgedaan. Aan het begin van zijn toespraak zou hij plotseling door een bundel van licht zijn omringd, niet de verlichting van lampen of iets dergelijks, maar een ‘hemels licht’, zoals hij zelf later beweerde. Een van zijn delegatieleden vertelde hem later dit verschijnsel ook gezien te hebben toen hij zijn toespraak begon. Hij zei een groenachtig licht te hebben waargenomen welke de hele atmosfeer veranderde.
Ook zou Ahmadinejad al eens een mystiek visioen hebben gehad over de komende Shiitische Islamitische messias- de Mahdi. De mysterieuze 12e imam van de shiitische moslims verdween toen hij nog een kind was in 941 na Chr. en sindsdien wachten zij op zijn terugkomst. De Shiitische moslims geloven dat hij na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspraken. Ahmadinejad gelooft dat hij is uitverkoren de wereld naar de eindtijd te voeren, om het pad te effenen voor de komst van deze zogenaamde verlosser die de wereld zal veranderen in een machtige islamitische samenleving. Ahmadinejad blijkt een leider te zijn met apocalyptische visoenen. Zijn uitspraken dat hij Israël van de wereldkaart wil verwijderen, passen in dit plaatje. Hij dreigt niet alleen Israël met vernietiging maar steekt ook een waarschuwende vinger op naar het Westen. Hij zou een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de ‘vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap’.
De wereld blijkt met een extreem gevaarlijke figuur te maken te hebben, een dodelijk werktuig in Satans klauwen.  Er zijn inmiddels heel wat voorbeelden waaruit blijkt dat de Iraanse leiders volledig onder invloed staan van duistere machten. Volgens Ahmadinejad is de tijd aangebroken dat het Westen zal moeten buigen voor Allah. Sprekend voor een gehoor in een moskee in Damascus papagaaide Hamasleider Khaled Masha’al hem deze woorden na. Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zal de islamitische wereld met alle mogelijke middelen proberen te bereiken.
De Iraanse minister van Defensie Mostafa Mohammed Najjar, zei op 24 januari 2006 dat wanneer Israël mocht besluiten de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen, zijn land Israël in een “eeuwig coma” zal brengen, naar het voorbeeld van hun premier Ariel Sharon. “De zionisten moeten goed begrijpen dat wanneer ze iets duivels van plan zijn tegen Iran, de reactie van het Iraanse leger zo krachtig zal zijn dat wij ze in een eeuwig coma zullen brengen” aldus Najjer. Volgens Teheran maakt Israël een fatale vergissing wanneer het een militaire actie tegen haar nucleaire installaties mocht ondernemen.  De Israëlische minister van Defensie Sha’ul Mofaz herhaalde nog eens dat Israël niet zal toestaan dat Iran zijn nucleaire reactor in gebruik neemt en dat het zich niet laat bedreigen. Israël houdt er rekening mee dat een militair conflict met Iran gemakkelijk kan uitlopen in een regionale oorlog waarbij verschillende Arabische landen de kant van de Ayatollahs zullen kiezen. Iran is druk op zoek naar strategische doelen in Israël. Daarvoor hebben ze de hulp ingeroepen van Israëlische Arabieren en ‘buitenlanders’ om deze doelen voor hen in kaart te brengen. Ook zou Teheran een poging hebben gedaan via ‘Arabische’ Knessetleden er achter te komen wat de Israëlische plannen precies zijn. Niemand mag van Israël verwachten dat het lijdzaam blijft toezien totdat de Iraanse bommen vallen. De duivel blijkt een machtige helper te hebben gevonden om zijn allesvernietigende plannen ten uitvoer te brengen. Volgens de voormalige Iraanse leider Hashemi Rafsanjani nadert de affaire haar climax.
De Iraakse dictator Saddam Hoessein vergeleek zich met Nebukadnezar en zag zichzelf op een wit paard Jeruzalem binnenrijden om deze stad te bevrijden van de Joden. Mislukt!  Deze massamoordenaar zit achter de tralies.  De Ayatollahs en hun satanische leider Ahmadinejad denken dat ze heel Israël van de kaart kunnen vegen. Ook zij zullen falen! De Bijbelse God zal namelijk niet toestaan dat Zijn land van de wereldkaart wordt verwijderd.
Het moment lijkt naderbij te komen dat de Amerikanen de provocaties van Teheran niet langer meer zullen accepteren.  De pers onthulde enige tijd geleden, een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering: “ de Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met vijandige bedoelingen.  Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington.”  Volgens anonieme bronnen is het Pentagon druk in de weer met het opstellen van een aanvalsplan om de Iraanse nucleaire installaties uit te schakelen, voor het te laat is. Volgens George W. Bush zal de wereld zich niet laten chanteren door een Iraanse atomaire dreiging. “Ik ben bezorgd over de uitspraken van de Iraanse leider dat hij Israël wil vernietigen. Israël is onze bondgenoot en wij hebben ons verplicht Israël te beschermen en aan deze afspraak zullen wij ons houden. De wereld kan zich niet laten chanteren door een land dat van plan is nucleaire wapens te ontwikkelen” aldus Bush. Tijdens een bezoek aan Duitsland zei de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld dat militair ingrijpen een reële mogelijkheid is. Hij noemde Iran volstrekt onbetrouwbaar. “Iedere regering die zegt dat Israël geen bestaansrecht heeft, maakt duidelijk dat haar gedrag volstrekt onvoorspelbaar is”.  De Amerikaanse Vice-president Dick Cheney verklaarde onlangs dat de Verenigde Staten onmiddellijk militair zullen ingrijpen indien Israël door Iran aangevallen mocht worden.
Hoe Iran zal reageren op een aanval van de Verenigde Staten of Israël, of beide, is voor vele militaire deskundigen nog een grote vraag.  Wel houdt men er rekening mee dat de reactie zeer extreem zal zijn en ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor Israël maar ook voor de Verenigde Staten en mogelijk voor Europa. De Franse leider Chirac zei tijdens een bezoek aan het Bretonse Lle Lonque, waar zich de nucleaire Franse onderzeeërs bevinden, dat Frankrijk niet uitsluit kernwapens te gebruiken tegen een staat die een terroristische aanslag tegen Frankrijk uitvoert. Chirac zei dat Frankrijk hard moet kunnen terugslaan tegen een staat die terroristische middelen gebruikt op Franse bodem. Hij doelde daarmee op de inzet van massavernietigingswapens tegen Frankrijk. Volgens hem is zijn land in staat met de nodige flexibiliteit op elke dreiging te reageren.
Westelijke geheime diensten hebben ontdekt dat Iran als voorzorg voor een eventuele aanval, haar middellange afstandsraketten heeft verplaatst naar de grens met Irak. De Islamitische Revolutionaire Garde heeft de opdracht gekregen deze raketten elke 24 uur te verplaatsen om zo ontdekking te voorkomen. Iran heeft het grootste aantal ballistische raketten in het Midden Oosten en deze zouden op volledige oorlogssterkte zijn gebracht. Iran heeft een grote militaire oefening gehouden om het Westen te laten zien dat het alle olietransporten in de Perzische Golf en olie-installaties aan de Golf, kan vernietigen.
Zoals bekend is Iran één van de drijvende krachten achter de ‘Palestijnse’ terreurgroepen. Hezbollah in Libanon kan alleen maar gedijen door steun uit Iran. De Libanese regering staat toe dat Hezbollah haar troepen aan de grens met Israël steeds verder uitbreidt en weigert daarmee gehoor te geven aan resolutie 1559 van de Verenigde Naties van september 2004 waarin wordt opgeroepen Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen te ontwapenen.  Beiroet heeft zelfs haar eigen troepen uit Zuid-Libanon teruggetrokken om plaats te maken voor Hezbollah.  Deze terreurgroep zou inmiddels maar liefst 15.000 raketten aan Israël’s noordgrens hebben geplaatst waaronder een deel voorzien van chemische wapens. Er bestaat een terreuralliantie tussen Iran, Syrië, Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen en wie weet voegen zich daar straks nog een paar anderen aan toe.
Volgens een Amerikaanse nucleaire expert heeft Teheran tenminste één atoombom achter de hand, gekocht op de zwarte markt. Andere bronnen melden dat Rusland onder de voormalige leider Jeltsin, een niet nader genoemd aantal atoomwapens aan Iran heeft geleverd. De Russische generaal Yuri Baluyevsky bevestigde dit bericht op 29 mei 2002.  Daarnaast zou Iran nog drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht. Het land beschikt over "Shihab-3" raketten die bommen van 1000 kilo naar hun plaats van bestemming kunnen brengen. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. De raket heeft een bereik van 1300 kilometer en de Ayatollahs hebben daarmee Israël, Zuidoost-Europa en diverse Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten binnen bereik.  Militaire deskundigen sluiten niet uit dat Washington -  indien de situatie dat vereist - op beperkte schaal gebruik zal maken van kernwapens om de nucleaire centrales van Iran uit te schakelen.
Het lijkt er verdacht veel op dat de Ayatollahs en hun ‘eindtijdleider’ Ahmadinejad, heel bewust aansturen op een groot conflict en denken met hulp van hun god Allah, te kunnen winnen. Maar dat zal heel anders aflopen. De Bijbelse God, zal namelijk niet toestaan dat Zijn land door de aanhangers van Mohammed van de wereldkaart wordt verwijderd.  De Bijbelse profeten maken duidelijk dat dit op een afschuwelijk drama voor ze zal uitlopen. Alleen Jezus kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"  Dat recht is alleen aan Hem voorbehouden en aan niemand anders.
 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”. (Openbaring 3:10-11)

De Here, de God van Israël, gaat door met het uitvoeren van het verlossingsplan van Zijn volk. De Koning van Israël, is op weg naar Jeruzalem.
 
Bronnen: Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem
30 dagen moslims gebedsfocus
De Bijbel (NBG)
[1]. Franklin Ter Horst
Laatste wijziging op: 20-08-2007 11:47