ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

The Passion of Christ

J e s a j a 5 3
1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?
2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden
hebben begeerd.
3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.
9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.
10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.
11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.
12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Jesaja 53 neemt een belangrijke plaats in, in de Messiaanse profetetie?n, welke eigenlijk al begint in Jesaja 52:13, men zou dit gedeelte zelfs het ďevangelie naar JesajaĒ kunnen noemen.
De Eeuwige liet ongeveer 700 jaar voor Christus door de profeet Jesaja bekend maken, dat de hoop van IsraŽl, de Messias, naar Wie zij hadden uitgezien, op een onbegrijpelijke manier door zijn volk veracht en verworpen zou worden.
Dit ďevangelieĒ laat ons ook zien dat de Messias niet alleen zou lijden vanwege de mensen, maar dat Hij ook zou lijden onder de hand van God.
En dat Hij plaatsvervangend sterven zou, als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om hen te redden van hun zonden.

De uitleg van de Joden
De hedendaagse Joden zien in Jesaja 53 niet meer een Messiaanse profetie, de meest gangbare opvatting nu is dat Ďde knecht des Herení niet de Messias is, maar het volk IsraŽl, of een deel van dat volk.
Over het volk IsraŽl zou zoín lijden komen als in Jesaja 53 beschreven wordt, maar deze uitleg van dit Schriftgedeelte is om veel redenen niet houdbaar.
Wanneer heeft het volk IsraŽl, of een deel van dit volk geleden voor de zonden van anderen?
Zelfs een rechtvaardige, zoals Noach, Dani?l of Job, kon dit niet doen volgens Ezechi?l 14:12-20:
14 En er zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, DaniŽl en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Here Here.
15 Wanneer Ik wilde dieren in het land doe omzwerven, die het van kinderen beroven, en het tot een woestenij wordt, zodat niemand erdoorheen trekt vanwege het wild gedierte,
16 En die drie mannen zouden daar zijn; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, zij zouden zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden gered worden, maar het land zou een woestenij worden.
17 Of ik breng het zwaard over het land en zeg: Zwaard, gij zult in het land rondtrekken; en Ik roei daar mens en dier uit,
18 En die drie mannen zouden daar zijn; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, zij zouden zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden gered worden.
19 Of Ik zend de pest in het land en stort er mijn grimmigheid bloedig over uit om daar mens en dier uit te roeien,
20 En Noach, DaniŽl en Job waren daar; zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, zij zouden zoon noch dochter redden. Zij zouden door hun gerechtigheid alleen zichzelf redden.
Kan van een IsraŽliet (behalve van de Messias) gezegd worden, hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog is in zijn mond geweest?
Wanneer bevond zich het volk IsraŽl, of een deel ervan, in het graf van de rijke, in plaats van in het graf der goddelozen?
Nee, Jesaja verwijst alleen en louter naar de Messias.

Detailverklaring van Jesaja 53
Eigenlijk begint Jesaja 53 al in Jesaja 52:13 zoals eerder gezegd:
13 Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.
14 Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)
15 Zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.

Jesaja 52:13: Ziet, Mijn Knecht zal voorspoedig zij, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.
Voordat in dit gedeelte het verschrikkelijke lijden van de Messias beschreven wordt, word eerst zijn overwinning voorgesteld:
*De Messias zal verhoogd worden (uit het graf, Hand.2:24)
*Hij zal verheven worden (in de hemelvaart, Hand.1:9)
*Hij zal zeer hoog verheven worden (aan de rechterhand van God op de troon: Markus  16:19).

Jesaja 52:14: Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte.
Hier wordt gesproken over de mishandelde Messias, de rug van Yeshua werd veranderd in een bloederige massa, nadat Hij gegeseld werd op bevel van Pilatus (Johannes 19:1).
Op zijn hoofd werd een doornenkroon gezet, zodat het bloed over zijn haar en gezicht stroomde(Johannes 19:2).

Jesaja 52:15: Zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.
Het verhaal van Yeshua, ook hoe Hij gestorven is was, werd later tot ver over de grenzen van IsraŽl in de hele wereld verkondigd en maakte grote indruk.

Jesaja 53:1: Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?
Hoewel de boodschap van de Messias en zijn lijden in de hele wereld verkondigd werd, ontmoette zij veel tegenstand en ongeloof, uit de Joden geloofden maar weinigen (Johannes 12:37,38).
Maar ook bij de heidenen, de volken, was (en is) er weinig geloof en veel tegenstand (Romeinen 10:16).

Jesaja 53:2a;  Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde;
Dit vers spreekt van het opgroeien van de Messias, het Hebreeuwse woord joneq(loot of rijsje SV) betekent ook zuigeling.
Dit opgroeien van Yeshua gebeurde Ďvoor zijn aangezichtí, wat wil zeggen in volle gemeenschap met Zijn Hemelse Vader(Lucas 2:40,41-52).
Hij groeide op Ďals een wortel uit dorre aarde, inderdaad Yeshua groeide op temidden van een volk dat gekenmerkt was door verharding, ongeloof en een dode godsdienst.

Jesaja 53:2b,3: hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.
3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
De Joden verwachtten een Messias die een strijder voor de vrijheid zou zijn, die het juk van de Romeinen zou afwerpen, maar Yeshua kwam als een nederige Knecht des Heren.
Voor Hem had men alleen maar verachting en smaad, het waren de leiders van het volk welke Yeshua afwezen.
Er waren maar weinig mensen die zijn heerlijkheid zagen:Ē een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader, vol van genade en waarheidĒ(Johannes 1:14).

Jesaja 53:4a: Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen.
Het lijden van de vele zieken in IsraŽl heeft Yeshua diep meegevoeld en zo in zijn ziel tijdens zijn leven op aarde gedragen; 16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn
woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen,
17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen(MattheŁs 8:16,17), 33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd,
34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. 35 Jezus weende.
36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!(Johannes 11:33-36).
In dit vers wordt gesproken over ziekten en smarten en niet over overtredingen en zonden.

Jesaja 53:4b-6: ; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
Yeshua heeft geleden onder de boosheid van de Romeinen en de Joden, maar dit lijden kon geen enkele zonde wegnemen.
Hier wordt gesproken over het feit dat God Hem aan het kruis, in de drie uren van duisternis, plaatsvervangend strafte voor al de zonden van de mensen die hun zonden aan God beleden hadden, of nog zouden gaan belijden en vertrouwden, en nog zouden gaan vertrouwen op het verzoenend offer van Golgotha.

Jesaja 53:7:  Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
Yeshua liet al deze mishandelingen zonderstand over zich heen komen, letterlijk werd vervuld, dat Hij zijn mond niet open deed, als een lam.
In het Oude Testament bracht men offers van dieren voor de zonden, we kunnen dan ook zien dat men in die tijd bekend was dat deze offers alleen maar voorbeelden waren van het werkelijke offer van de Messias, alleen dat offer kon werkelijk de zonden wegnemen, het bloed van dieren kon de zonden alleen maar bedekken, maar niet wegnemen.

Jesaja 53:8:  Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.
De veroordeling van Yeshua geschiedde in een onrechtvaardig proces, het was de gewoonte van de Joodse Raad om bij een proces over leven en dood getuigen op te roepen die ten gunste van de veroordeelde konden getuigen, maar waar waren de verdedigers van Yeshua?
Er werden enkel valse getuigen gezocht, De overpriesters en de gehele Raad trachtten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om Hem ter dood te brengen, maar zij vonden er geen(MattheŁs 26:59).
Zij begingen een moord op hun Messias, maar tegelijkertijd is het ook waar dat Yeshua stierf voor het gehele volk IsraŽl.

Jesaja 53:9: En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.
Het graf bij de goddelozen zou in het dal Hinnom buiten Jeruzalem geweest zijn, op de vuilnisverbrandplaats, maar God liet geen verdere ontering van Zijn Zoon toe, Yeshua werd in het graf van de rijke Jozef van ArimatheŠ gelegd.
Zijn onschuld is door een drievoudig apostolisch getuigenis bevestigd:
*Paulus: Hij kende de zonde niet (2Kor.5:21)
*Petrus: Hij heeft geen zonde gedaan (1Petrus 2:22)
*Johannes: In Hem is geen zonde (1 Johannes 3:5)

Jesaja 53:10: Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen.
Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.
Toen Yeshua in de drie uren van duisternis aan het kruis hing, beladen met de schuld van anderen, moest de heilige en rechtvaardige God Hem verlaten; (Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?MattheŁs 27:46), en Hem plaatsvervangend straffen.
Maar toen Hij het werk van de verlossing volbracht had, had Hij een lang leven(verlengde Hij de dagen SV), want Hij stond op de derde dag op uit de doden.

Jesaja 53:11: Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.
Het volbrachte werk van verlossing heeft heerlijke gevolgen: mensen worden van hun schuld bevrijd; zij zijn de vrucht van de arbeid van zijn ziel.
Door Yeshua kunnen alle gelovigen gerechtvaardig worden(Romeinen 3:26).

Jesaja 53:12: Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.
Yeshua heeft zijn leven vrijwillig gegeven(uitgegoten in de dood), Hij is geteld onder de overtreders, de misdadigers(Lucas 23:33), daarom zal God Hem als loon in de toekomst het Messiaanse rijk als buit geven (Openbaringen 20:6) en ook het gelovig overblijfsel van IsraŽl zal daaraan deel hebben (de machtigen).
Op het kruis heeft Yeshua voor de overtreders gebeden (Lucas 23:34), Hij droeg de zonden van velen, maar niet van allen (Hebr.9:28), iedereen die zijn schuld niet voor God belijdt en Hem niet dankt voor het offer van Yeshua HaMasiach zal onder het eeuwige oordeel van God komen (MattheŁs 25:41,46).
Maar vandaag is nog de dag van het heil: Iedereen die tot Yeshua HaMasiach komt, zal aangenomen worden(MattheŁs 11:28-30).

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:37