ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

H e t   i s l a m i t i s c h e   g e l o o f s d o g m a .

Het begin:

De koran / Al-Qoer'aan (=wat gereciteerd wordt). De koran zou door Allah aan Mohammed gegeven zijn als laatste openbaring aan de mensheid.[ De waarheid is echter dat Mohammeds eerste vrouw hem gek gemaakt heeft om te geloven dat hij iets bijzonders was] De Tana"ch en de Brith hachadasha zouden beiden respectievelijk door Joden en Christenen vervalst en verandert zijn volgens mohammed daarin opgestookt door zijn vrouw Fatima.

Al-Qoeraan. De koran heeft 30 Adzaah's (=boekdeel) die verdeeld zijn in 114 soera's (=hoofdstukken) die in Ajah's (=verzen) zijn onder verdeeld.

Een Ulemma is een korangeleerde en een Imam is een soort Rabbi alleen zonder diens kennis. Een Hafiz is een leek die de hele koran uit het hoofd zegt te kennen.

Al-Qoeraan. De koran is tergelijkertijd ook het wetboek, burgerlijk zowel strafrechtelijk.

Al-Sjariah. Deze wetgeving (gebaseerd op de koran) wordt de Sjariah genoemd en is in vrijwel elk Arabisch land in meer of mindere mate in gebruik.

De vijf religieuze verplichte handelingen:

Chemsah Amoehdoen. Er zijn vijf belangrijke geloofsartikelen die in navolging van de vijf zuilen (=daden) fundamenten)) van de islam ook wel de vijf zuilen van de Imaan (geloof) worden genoemd. Die vijf zuilen zijn de basisplichten die elke Muzelman altijd moet nakomen: 1e Sjahaada (=de geloofsbelijdenis),2e Al-Salaat (=Het 5x-dagelijks gebed ),3e Zakaíat (= Aalmoezen),4e Sa'oem (=Het ramadanvasten),5e Al-hedzjrah (=De bedevaartÖ,

naar Mekka moet elke moslim tenminste eenmaal in je leven volbrengen.

De hedzjrah vindt plaats in de twaalfde maand van het islamitisch jaar. De Dhoe al-Hidja. (=de pelgrimage)

De hadji (=bedevaartganger) neemt bij aankomst in Mekka een staat van Ihra'am (=reinheid) aan.

Mannen kleden zich in twee witte ongenaaide doeken en vrouwen mogen alleen het gezicht en handen onbedekt laten. Tijdens de staat van Ihra'am mag de pelgrim zich niet scheren, geen haren of nagels knippen, niet jagen en geen seksuele omgang hebben. Daarna wordt er een aantal rituelen uitgevoerd die verband houden met Ibrahiem, zoals tawa'af (=zevenmaal rond de Ka'abah lopen) daarna wordt zevenmaal de afstand tussen Safah en Marwah afgelegd ter herinnering aan de Stam moeder Haughar, Ibrahiemís 1e vrouw volgend de Muzelmaanse vervalsing van de Tana"ch , deze zou na de verstoting die afstand radeloos hebben afgelegd op zoek naar water totdat een engel haar de bron Zaemzaem wees. Hadji's drinken uit de bron zaemzaem. De negende dag brengen zij de woekoef door (=zitten op de vlakte van Arafah van middag tot na zonsondergang,) Mohammed zou daar zijn laatste preek hebben gehouden. Op de tiende dag gaan de hadji's naar Mineh waar zij steentjes naar de zuilen gooien die sjeitan (=duivel) symboliseren.

Ismaíiel of Yitchak?:

Hiermee wordt herdacht hoe Ibrahiem de duivel verdreef toen die hem wilde verleiden om zijn zoon Isma'iel (Isma'iel werdt tot kurban bayram (=ultieme offer G-ds) niet te offeren. Ook dit verhaal is vervalst door de persoon van Yitschak te verwisselen met Ismaíiel. En de opdracht van G-d aan de duivel toe te schrijven maken de schrijvers van de koran zich zelf tot leugenaars en historisch belachelijk.

Op deze dag wordt de Iedh-al-Adha (=het offerfeest) in de gehele islamitische wereld gevierd. Ibrahiem ging met zijn zoon Isma'iel naar Saudi Arabie (wel ja zeg..) en herbouwde daar de vervallen Ka'abah die door Adam gebouwd was als offerplaats voor Allah, doch in de eeuwen na Ibrahiem door ongelovigen werd gebruikt om stamgoden te aanbidden. Binnen in de Kaíabah is een voetafdruk van Adam, beweert men.

Ook zijn daar nog de zilveren en gouden lampen van de profeet Suleiman (= Koning Salomo) (die mogen ze wel een keer terug geven aan de jodenÖ.) Na afloop van alle rituelen beŽindigt de hadji zijn reinheid door zich in Mineh het hoofd geheel kaal te laten scheren om op de profeet Alishaffar (Elisjahu / Elisa) te lijken.

Doch bij de vrouwen wordt alleen een kleine haarlok afgesneden.

De religieuze geloofsovertuigingen:

Bij deze vijf islamitische zuilen of religieuze overtuigingen gaat het hierbij om;

  1. het geloof in een ondeelbare God die de ongelovigen doden zal,
  2. 2. het bestaan van engelen die slechts de Muslims bijstaan,
  3. de erkenning van de eerdere openbaringen,  Bijbel en NT (Taurah en Taurat Isa)
  4. het belang van Mohammed, en de aan hem voorafgaande profeten,
  5. Het geloof aan de laatste dag die voor Muslims de eerste zijn zal en voor alle andere mensen de eeuwige verdoemenis zal zijn waar de gelovige moslim eeuwig mag juichen over de eeuwige pijniging van al de ongelovigen christenen, joden en alle anderen.

De ESSENTIE:

De essentie van de Islamitische geloofsleer is het geloof in de ene, ondeelbare God die niet trouwt noch kinderen heeft, en zeker niet een zoon, Allah is geen liefdevolle vader, doch een harde Rechter die alles wreekt aan de gelovigen misdaan, die  god op de laatste dag over ieder mens een oordeel uitspreekt en wiens woord en openbaring is opgetekend in de koran.

Het vereren van andere goden dan Allah geldt dan als de ergste zonde die er bestaat, dus ook Joods of Christelijk.

Het plaatst de ongelovige zondaar buiten de moslimse gemeenschap en zou hem of haar naar de hel leiden.

Het strikt monotheische karakter van de Islam betekent onder meer dat deze religie zich scherp afzet tegen het algemene Christelijke idee van een drie-eenheid en het geloof in een heilige vader met Jezus als zoon.

De drie-eenheid is (mede door alle bewijslast) door het concilie van Nicea in het jaar 4125 ( 365 Gt ) in de Christelijke religie in gevoerd die voor deze tijd het Sjema reciteerde net als in JudaÔsme.

De Engelen en hun taak:

Engelen zijn uit het licht van Allah geschapen Arab. enk.; Malak. Arab. mv.; Malaa'ika. Wat bode betekent.

In het paradijs zingen zij voordurend Gods lof en omringen zij Zijn troon.

Op aarde staan engelen de 'gelovige' Islamieten terzijde.

Een voorbeeld is de slag bij Badr, waarbij engelen de Moslims te hulp zouden zijn geschoten. De namen van de engelen in de koran zijn: Djibriel (= GavriŽl).

Het was deze engel die Mohammed zijn boodschap gegeven zou hebben en Mohammed ook zou begeleid hebben naar het paradijs op een wit gevleugeld paard. Een andere bode engel is: Mikaal (= MichaŽl)

Naast die twee hoofdengelen kent de koran nog gespecificeerde engelen. De doodsengel heet Izra'iel (zelfde uitspr. als IsraŽl, / Izra'iel, waardoor het Joodse volk direct als onder gezag van de doodsengel staande, word getrokken. Door dat Islamitisch denken en aldus de geloofsvijand nr.1 is van de 'verlichtte' islam en Allah.)

Israfiel is dan de engel die op de laatste dag met bazuinstoten het sterven en de daarop volgende wederopstanding van alle getrouwe Muslims inluid. Hij zal ook de profeet Isa (=Jezus) het bevel geeft om de getrouwe Muslims als opperrechter te oordelen en de ongelovigen te verbannen naar de djehenna (vurige hel).

De Machtige engelen; Haroet en Maroet gaven aan de profeet Suleiman (= Melech Shlomo) macht over de djinn of geesten, om hen voor hem te laten werken, daarom was Suleiman (Melech Shlomo ook zo rijk en had hij vele vrouwen) .

Ten slotte zijn er nog twee engelen; Moenkar en Nakier, die de overledenen in hun graf bezoeken en hun naar hun sjahaada (=geloofsbelijdenis) vragen (( die moet islamitisch zijn uiteraard, anders kom je niet, of nauwelijks in een lagere hemel terecht. zelfs een slechte Muslim komt in een hogere hemel dan een goede Jood of een goed Christen)

De Daddjaal of islamitische wereldverleider (antichrist):

Dan is er in de laatste dagen van de wereld de komst van de Daddjaal (=wereldbedrieger vergelijkbaar met de Christelijke antichrist), die Djaddaal is herkenbaar omdat hij maar een oog heeft en op zijn voorhoofd staat: Kaffir / Kaffier (= ongelovige).

[ Toen dus Mosje Dajan kwam, kreeg het gewone volk van de Islamitische legers dan ook goed de schrik van IsraŽl, daar Mosje Dajan maar een oog had en de vorm van zijn ooglap leek op het woord kaffir, maar de kenners van de islam wisten dat de Djaddaal volgens de Koran veel bedrieglijke wonderen zou moeten verrichten en wereldwijd veel mensen zou verleiden om tegen de Islam te strijden.

De Messias(Verlosser), Gog en Magog:

Om het ongeloof en de onrechtvaardigheid op aarde een halt toe te roepen, zal de Mahdi (=Messias/verlosser) verschijnen. De volkeren Jadjoedj (=Gog) en Madjoedj (=Magog), die sedert Aladin El kebir (=Alexander de Grote) achter een grote muur opgesloten zitten, zullen de Mahdi (=verlosser) bestrijden en wanorde en vernietiging zal door deze twee weer op aarde komen.

Dan verschijnt profeet Isa (Jezus):

Maar dan zal de profeet Isa (=Jezus) terugkeren en Hij zal onmiddellijk de Djaddaal (=islamitische antichrist) doden. Dan is ook het einde bijna gekomen. Dat zal het moment zijn dat de engel Israfiel op de oordeelsbazuin zal blazen en ieder mens zal sterven. Bij de tweede bazuinstoot zal iedereen weer opstaan en begint het oordeel.

Het laatste oordeel:

Alle mensen worden tegenover hun eigen profeten en leeraren gezet.

Doch Mohammed heeft als enige het recht om voorspraak bij Allah te doen. De ongelovigen krijgen het boek met al hun daden in hun linkerhand. De gelovigen krijgen een boek met hun daden in de rechterhand. Alle daden worden gewogen op een grote weegschaal zodat alle aanwezigen het zien kunnen, de beslissing valt wie naar het paradijs mag en wie naar de hel wordt veroordeeld.

De islamitische Hel:

Alle ongelovigen zullen zonder onderscheijd door Allah in het hellevuur geworpen worden, maar het zal hun niet lukken om de Kisoer (=smalle brug) over te steken en zij zullen achterwaarts in het vuur storten terwijl zij nog net de gezichten van de gelukzaligen zien die hen mogen uitlachen. De verschrikkingen die al de verdoemde ongelovigen ten deel zullen vallen omvatten volgens de Koran de vruchten van de boom zakkoem die op duivelskoppen lijken en waarvan de verdoemden eeuwig moeten eten, hun ingewand wordt eeuwig verbrand door de gesmolten metaal van de zakkoemvrucht.

De redding voor de gelovige Muslim :

De islamitische Hemel:

De Djenneth (=hemel) is de plaats waar Allah eeuwig op zijn troon zit. En de plaats waar de gelovigen

terecht komen nŠ de dag des oordeels. De hemel bestaat evenwel uit zeven lagen.

De profeet Mohammed werd tijdens zijn hemelreis door de engel Djibriel (=GavriŽl) langs alle zeven hemelen geleid, waar hij de profeten Adehm (=Adam), Isa (=Jezus) en Ibrahiem (=Abraham) ontmoette, in de zevende hemel tenslotte kwam hij in het Al-Djannah (=Siertuin, Paradijs).

Soms wordt het Al-Djanna, Het Adn (=Eden) genoemd, en omschreven als een siertuin met veel bomen, fruit, schaduw tegen de hitte en rivieren. De mannen liggen daar eeuwig verjongt op rustbedden van koelte brengende zuivere rupszijde, en genieten er van de Hoeri's (= jonge gewillige en reine maagden die door niemand nog beroerd zijn en door de gelukzaligen eeuwig als vele als vrouwen genomen mogen worden.) Het grootste wonder is dat de zalige gelovigen Allah zien zullen, die hen bedank voor hun goede werken.

Ten slotte:

De Koran schrijft over het hof van Eden: Adehm en Hauwa (=Adam en Eva), aten van de verboden vrucht.

Zij werden daarom uit Adn (=Eden) verbannen. Het geloof heeft slechts een actief, practisch component;

n.l. de Zakaat (=mitzvot of goede daden) dat houdt in; het geven van Baksjisj (= Tsadaka= aalmoezen, fooien) in het bijzonder eigen bezit aan armen, wezen en bedelaars geven of het vrijkopen van slaven.

Hoewel Mohammed niet over goddelijke eigenschappen beschikt, en zeker niet als een zoon van Allah beschouwd wordt, zoals Jezus in een deel van het Christendom, heeft hij een centrale plaats in de islamitische leer.

Dit blijkt uit de Sjahaada (=geloofsbelijdenis) waarin zijn naam speciaal genoemd wordt.

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:36