ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

ZICHT OP ONZE JOODSE WORTELS.

 

Wie hoort bij wie?

Horen wij erbij?
Wist u hoeveel moeite Joodse gelovigen in Messias Jezus in de begintijd van de Gemeente ermee hadden om ons, gelovigen-uit-de-volken, te accepteren? Petrus kreeg heel wat verwijten over zich heen toen hij bij de Romeinse hoofdman Cornelius had gegeten! Toen Paulus en Barnabas veel niet-Joden tot geloof brachten, riepen veel gelovige Joden dat al die ‘heidenen’ besneden moesten worden. Veel in de brieven van Paulus bestaat uit bijbelse bewijzen dat wij, gelovigen-uit-de-heidenen, ook bij Gods volk mogen horen. De echo’s van felle discussies over deze zaak lezen we hier en daar in zijn brieven.

Merkwaardig
Nu is er iets vreemds aan de hand. In de loop der eeuwen is de vraag omgedraaid. Kerken roepen: ‘Wij zijn Gods uitverkoren volk geworden’. Of: ‘Israël moet zich eerst maar eens bekeren’. Ook sommige evangelische, charismatische en pinkstergelovigen prediken, bidden, evangeliseren en vieren hun samenkomsten alsof Israël niet bestaat en zij de fakkel van de Heer hebben overgenomen. Anderen spreken van twee ‘volken van God’. Weer anderen redeneren: ‘Nu is de Gemeente het volk van God. Als de Gemeente is opgenomen is Israël weer aan de beurt’. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd Rebecca de Graaf, een jonge Joodse vrouw, gedoopt. Een vriendin zei enthousiast: ‘Fijn, Rebecca, dat je nu bij ons bent gekomen’. Rebecca, niet op haar mondje gevallen, antwoordde: ‘Nee, jullie zijn bij ons gekomen’. Wie hoort nu bij wie? Wat is onze verbondenheid met Israël?

Zeven bijbelse aanwijzingen
1 Israël is nog steeds Gods uitverkoren volk. Want ‘de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Romeinen 11:29).

2 Paulus legt ons uit dat we ‘medeburgers van de heiligen’ zijn. ‘Mede- ërfgenamen, medeleden en medegenoten van de belofte in Messias Jezus’ (Efeziërs 2:19 en 3:6).

3 De Here Jezus zei tegen de Joden: ‘Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder’ (Johannes 10:16). Die ‘andere schapen’ zijn wij, die bij de ‘kudde’, bij Israël, zijn gekomen.

4 Paulus waarschuwt ons, dat we niet hoogmoedig of eigenwijs zullen zijn, maar goed moeten beseffen dat wij als wilde takken op de edele olijf, op Israël, zijn geënt (Romeinen 11:20,25).

5 Het Hoofd van de Gemeente is Dezelfde Jezus als de komende Koning van Israël.

6 We zien in onze dagen en met onze eigen ogen het machtige handelen van de God van Israël voor zijn volk. ‘Want deze God is door Jezus Messias ook onze God’.

7 Jezus vermaant de Samaritaanse vrouw en via haar ook ons: ‘Het heil is uit de Joden’ (Johannes 4:22). Daarom horen wij bij ‘de Joden’.

Open harten en open beurzen
Rebecca had dus gelijk: Wij zij erbij gekomen. De Bijbel is ook duidelijk welke consequenties dat voor ons, gelovigen-uit-de-volken, met zich meebrengt:

1 ‘Indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen’ (Romeinen 15:27). Het CGI en andere ‘Israël-organisaties’ willen op verantwoorde wijze uw gaven aan Israël doorgeven.

2 Door de hele Schrift heen worden we opgeroepen om voor Israël te bidden.

3 We zijn ‘verzegeld met de Heilige Geest der belofte… tot verlossing van het volk dat Hij Zich verworven heeft tot lof van zijn heerlijkheid’ (Efeziërs 1:13,14). Welk volk is dat? Simeon profeteert over de ‘heerlijkheid voor Uw volk Israël’ (Lucas 2:32). Dat is één van de redenen, waarom we de Heilige Geest hebben ontvangen.

4 Paulus vermaant ons opdat ‘door de u betoonde ontferming, ook zij thans ontferming zouden vinden’ (Romeinen 11:31). Wij horen bij Israël, Gods volk. De Heilige Geest getuigt dat in ons hart. Het Woord bevestigt dit. Wij leven met hen mee, bidden voor hen en steunen hen waar we kunnen in de benauwdheden die hen in de strijd om het komende Koninkrijk overkomen.

 

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:31