ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Wat met de toekomst?

In het meest bekende, meest gelezen, meest bestudeerde, meest verkochte en meest geliefde boek ter wereld, de Bijbel, wordt uitgebreid voorspeld wat er in de toekomst staat te gebeuren.

Wist je dat de tijd waarin we nu leven duizenden jaren geleden
in de Bijbel werd voorspeld?

De Bijbel voorspelde namelijk dat er een tijd zou komen met

- minder liefde in de samenleving
- meer druk op de mensen
- meer sekten en misleidende religies
- meer natuurrampen en oorlogen
- minder aandacht voor Gods geboden
- meer kennis en onderzoek
- meer evangelieverkondiging

Kijk eens naar de wereld waarin je leeft. Mensen hebben inderdaad steeds minder echte liefde voor elkaar.

EgoÔsme en individualisme vieren hoogtij. De druk op mensen neemt toe, zoals voorspeld.
Antidepressiva en slaapmiddelen zijn de meest verkochte medicijnen.
Fenomenen als stress, overspanning en depressie zijn vooral de laatste jaren in opmars.

Dat er steeds meer sekten komen, klopt ook. Het is zelfs zo erg dat veel mensen het onderscheid niet meer kennen tussen
authentiek christendom en misleidende namaak.

Dat er meer en meer natuurrampen zijn, is eveneens een feit.
1999 was een recordjaar op gebied van catastrofes.

Is er steeds minder aandacht voor Gods geboden?
Daarop weet je zelf het antwoord. En dat het onderzoek en de menselijke kennis toeneemt, weet het kleinste kind.

Hoe zit het met de evangelieverkondiging?
In het jaar 1998 werden meer dan 580 miljoen bijbelgedeelten verspreid op onze planeet. Dat cijfer zegt genoeg.

Doorheen de geschiedenis is gebleken dat talloze voorspellingen die God in de Bijbel deed, tot in detail uitgekomen zijn. Verbazingwekkend, vind je niet?

Dat is nog niet alles. Ook over de geboorte, het leven en de kruisdood van Jezus werden honderden jaren op voorhand
vele voorspellingen gedaan. Al deze voorspellingen werden tot in de kleinste details vervuld.

Zo werd er voorspeld dat :

...Hij in Bethlehem geboren zou worden

...Hij vele zieken zou genezen

...Hij met ongekende wijsheid zou spreken

...Hij op een ezeltje Jeruzalem zou binnenrijden

...Hij voor dertig zilverstukken verraden zou worden

...Hij Zich niet zou verdedigen

...zijn lichaam gemarteld en doorboord zou worden

...Hij gekruisigd zou worden samen met misdadigers

...zijn kleren verloot zouden worden

...Hij uit de dood zou opstaan

...zijn invloed door alle eeuwen heen zou blijven gelden

---enz...

Al deze profetieŽn zijn letterlijk uitgekomen.

Hieronder kun je een overzicht lezen van voorspellingen in de Bijbel.
Zoals je reeds las, zijn enkele ervan reeds in volle ontplooiing.

- Mensen zullen steeds minder liefde hebben voor elkaar

- Men zal steeds minder waarde hechten aan Gods geboden

- Er zal steeds meer druk op mensen komen

- Natuurrampen en oorlogen zullen steeds vaker voorkomen

- Sekten en misleidende religies zullen als paddestoelen uit de grond schieten

- Er zal een toename zijn van kennis en onderzoek

- Wereldwijd zal de boodschap van Jezus steeds meer verkondigd worden

- Onder christenen zal de bovennatuurlijke werking van Gods Geest toenemen

- De wereldpolitiek zal streven naar globale politieke eenheid

- Er zal een wereldleider opstaan die enorme macht zal hebben

- Hij zal een digitaal betaalsysteem invoeren, waarbij cash overbodig wordt

- Na drie en een half jaar zal deze leider de christenen onderdrukken

- Er zal internationaal een ongekende toename zijn van christenvervolging

- Op zeker ogenblik zal Jezus alle gelovigen van de aarde wegnemen

- Daarna komt Jezus terug naar de aarde, waar Hij de antichristelijke --wereldleider zal doden

- Duizend jaar lang zal Jezus de aarde besturen

- Na duizend jaar zal er een immens leger wereldwijd --opstaan van mensen die Jezus willen doden

- God Zelf zal dat leger in een oogwenk vernietigen door vuur

- De huidige planeet aarde zal samen met het heelal vernietigd worden

- God schept een nieuwe aarde, waarop er geen --ellende, leugen, onechtheid of verdriet meer zal zijn

- Mensen die kozen voor het kwaad, zullen samen met de onzichtbare kwade --machten (satan, demonen,...) voor eeuwig in een vuurzee geworpen worden

- Zij die Jezus' liefde aanvaardden en God gehoorzaamden, --zullen voor eeuwig samen met Hem leven op de nieuwe aarde.

Dat is in een notedop wat de Bijbel te zeggen heeft over de toekomst.

Ik kan me goed voorstellen dat genoemde zaken je vreemd in de oren klinken.
Om je een betere indruk te geven van de realiteit van de Bijbelse toekomstvoorspelling, zal ik wat meer uitleg geven.

Een voorspelling die nog niet vervuld werd, is dat er een politieke leider zal opstaan die de wereld zal willen beheersen. Zijn rijk zal totaal verschillen van alle andere koninkrijken die de mensheid ooit kende.
Hij zal het betaalverkeer drastisch wijzigen, door bij mensen een microchip te laten inplanten.

Die chip zal bij voorkeur op de bovenzijde van je hand geplaatst worden, oftewel op je voorhoofd. Betaalkaarten
zullen overbodig worden.

Op dit ogenblik zijn er al heel wat proefprojecten lopende, o.a. in Engeland,Amerika en Canada. In het stadje Guelph, te Ontario, Canada,is het systeem zeer uitgebreid getest. Het project heet Global Cashless Society.
De technologie wordt ontwikkeld door een bedrijf met de naam Mondex en Motorola levert de minuscule microchips.

Is het niet zeer opmerkelijk dat deze hedendaagse technologische ontwikkelingen al duizenden jaren geleden in de Bijbel voorspeld werden?

Deze politicus zal ook streven naar wereldwijde eenheid in godsdienst.
Omdat het christelijk geloof inhoudt dat je enkel via Jezus Christus bij God kunt komen, omdat alleen Jezus de straf voor onze zonden op zich genomen heeft, zal deze leider christenen zwaar vervolgen.
Hij wordt dan ook de 'anti-christ' genoemd.

De eerste drie en een half jaar zal deze leider veel goede dingen doen, waarmee hij velen rond z'n vinger zal winden. Daarna echter zal hij zijn ware aard laten zien en als een woesteling dood en vernieling zaaien.

De Bijbel vertelt over deze man dat hij volledig onder controle zal staan van het kwaad. Hij zal paranormale gaven bezitten, waardoor hij ongekende wonderlijke zaken zal verrichten. Op die manier zal hij het respect winnen van grote massa's.

Na drie en een half jaar zal deze politieke leider zijn mooie masker afzetten en overal op aarde gruwelijke verwoestingen aanrichten. Deze tijd wordt in de Bijbel omschreven als 'de grote verdrukking'.
Ontelbare christenen zullen afgeslacht en gemarteld worden.
Het zal een tijd van ongekende wereldwijde vernieling zijn, waarbij er meer bloed zal vloeien dan ooit eerder in de wereldgeschiedenis.

Zijn uiteindelijke doel is om God voorgoed uit de menselijke samenleving te bannen en zelf als een god aanbeden te worden.

Wat er in feite zal gebeuren, is dat de opstandigheid van de mensheid tegenover zijn Maker een climax zal bereiken. De grote Verleider, de satan, die mensen ertoe aanzet om materialistisch, egoÔstisch, hoogmoedig en onecht te zijn, zal meer invloed hebben dan ooit.
De internationale 'superleider' zal in werkelijkheiod een soort medium zijn van deze onzichtbare kwade macht . Misleiding zal hoogtij vieren.
Veel zogezegde christenen zullen zich van God afkeren, uit schrik voor de vervolging. Het is dan dat zal blijken wie er echt voor God kiest.

Waar is God, de almachtige bron van liefde,in dit alles?

Waarom laat Hij deze gruwelijke toestanden toe?
Hoe komt het dat Hij niet meteen ingrijpt en het massale bloedvergieten voorkomt? Ook hierover spreekt de Bijbel klare taal.
Voor alles is er een bestemde tijd. Op zeker ogenblik zal Jezus Christus terugkomen naar de aarde.

Wanneer dat zal zijn weet niemand. Dat Hij terugkomt is een feit,en wat er daarbij zal gebeuren wordt ook glashelder uitgelegd.
Het eerste wat zal gebeuren, is dat alle levende christenen in een oogwenk een ander lichaam zullen krijgen.
Een lichaam dat niet langer aan ziekte en dood onderhevig is.
Een lichaam dat eeuwig kan leven. Met dat nieuwe lichaam zullen ze plots verdwijnen van de aarde en bij God gebracht worden.

Niemand weet wanneer dit zal gebeuren, maar de Bijbel spreekt wel met nadruk over dit wereldschokkende gebeuren.


Nadat deze honderden miljoenen christenen bij Jezus gebracht zijn, zullen ze samen naar de aarde komen. Jezus zal op dat ogenblik zijn eeuwige macht op onbeschrijflijke wijze laten gelden.
Het eerste wat Hij zal doen, is de anti-christ doden.
Daarna zal Jezus de wereld besturen, duizend jaar lang.
Gedurende die tijd zal de satan, die de mensheid eeuwen lang misleid en verleid heeft, gebonden worden en in een afgrond geworpen worden.

Gedurende deze duizend jaar zal er een ongekende vrede en geluk heersen op aarde. Mensen zullen God kennen en Hij zal de mensheid besturen.
Toch zal niet iedereen Hem van harte dienen.

Omdat God de eeuwigheid wil ingaan met die mensen die uit vrije wil voor het goede kiezen, zal na duizend jaar de duivel opnieuw losgelaten worden.
Met grote hevigheid zal hij over de aarde jagen en zoveel mogelijk mensen tegen God opzetten. Zij die naar hem luisteren, zullen zich verzamelen om een eindoorlog (Armageddon) te voeren tegen Jezus en de christenen.
Er zal een massaal leger oprukken tegen Jezus en de gelovigen

Dat zal pas echt het einde van alles zijn, want God zal dat enorme leger persoonlijk vernietigen. Er zullen geen wapens aan te pas komen, noch enige menselijke strijd. God zelf zal zijn vijanden voorgoed vernietigen. Dat zal iets verschrik-kelijks zijn...

Na al deze gebeurtenissen zal God de bestaande aarde, samen met het heelal, vernietigen en in een machtige beweging
alles nieuw maken.

Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Op dat ogenblik gooit Hij ook de duivel, samen met de antichrist, alle onzichtbare kwade machten en de vele mijarden mensen die altijd tegen God hebben gekozen, voor eeuwig in een zee van vuur.
Het is een geestelijk vuur, dat niet verteert, maar wel vreselijk pijnigt.
Daarin zullen ze voor eeuwig blijven. God zal een eeuwige straf uitoefenen op allen die gekozen hebben voor een leven zonder echte liefde.

Het kwaad, zowel in de mens zelf, als in de onzichtbare wereld, dat mensen ertoe aanzet kwaad te doen, zal voor eeuwig gestraft worden.
Als je je dus ooit nog een afvraagt waarom God niet ingrijpt, denk dan hieraan. Hij zal ingrijpen. Op het tijdstip dat Hij bepaald heeft.

En zijn ingrijpen zal allesbehalve mals zijn.

De gelovigen, die tegen de stroom van de wereld om hen heen, toch hun best hebben gedaan om God te dienen,
zullen samen met Hem leven op een nieuwe aarde.
Daar zal geen pijn, geen ziekte, geen dood, geen verdriet, geen haat, geen egoÔsme, geen roddel, geen misleiding enz... meer zijn.
Het zal een plaats zijn van volmaakte liefde, geluk en schoonheid.

Het fabeltje dat de gelovigen voor eeuwig in de hemel rijstpap met gouden lepeltjes zullen eten en liedjes zingen voor God,
komt niet uit de Bijbel. De Bijbel spreekt duidelijk over een nieuwe aarde, waar God Zelf zal wonen, onder zijn mensen.

Nu zijn er veel mensen die God vanalles verwijten:
Waarom staat Hij dit allemaal toe?
Waarom grijpt Hij niet in? Waarom dit? Waarom dat?

God heeft echter een duidelijke tijd vastgesteld waarop Hij de mensheid zal oordelen. Hij geeft je slechts twee mogelijkheden:
of je kiest radicaal voor Hem, of je keert Hem de rug toe
met de bekende smoesjes:
"Ik ben geen godsdienstig type",
"Hoe kan ik zeker weten dat het echt waar is?",
"Als God liefde is, kan Hij toch niemand naar de hel sturen?",
enz...

Met God kun je niet spotten. Het lijkt vaak wel zo.
Meer en meer hoor je hoe Jezus door het slijk gehaald wordt.
Films als 'End of days' maken Jezus bespottelijk.
Het lijkt alsof God niets doet. Hij heeft echter alles onder controle en weet wat de uiteindelijke uitkomst van alles is: zij die Hem ontvluchten zullen voor eeuwig zonder Hem moeten lijden.

Zij die Hem ontvangen en liefhebben, zullen voor eeuwig bij Hem zijn in intense vreugde.

De volledige, gedetailleerde beschrijving van dit alles kun je lezen in de Bijbel.
Niets van wat hierboven staat, heb ik verzonnen.
Het komt letterlijk uit de Bijbel.

Lees het maar...

Wil je deze kwestie echt onderzoeken, dan kun je het best zelf een Bijbel aanschaffen (verkrijgbaar in elke boekhandel).

 

 

Laatste wijziging op: 20-08-2007 12:02