ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Waarom is er strijd in het Midden-Oosten?

J.J Frinsel

Nog nooit is er iets goeds voortgekomen uit menselijke inspanningen om problemen op een rechtvaardige wijze met elkaar op te lossen als daarbij werd voorbijgegaan aan wat God historisch heeft bepaald. Er is daarom geen enkele kans op een eerlijke oplossing voor de spanningen in het Midden-Oosten. In feite is er geen verzoening mogelijk. De oplossing moet uit de hemel komen. Tragisch genoeg kan verreweg het grootste deel van de mensheid dat niet verstaan, omdat men geen weet heeft van oorsprong en doel van de wereldgeschiedenis.

Het belangrijkste teken van de eindtijd is wel het herstel van IsraŽl. Daarmee parallel loopt de afval van het geloof in God als de Schepper van alle dingen en de enorme vervlakking bij velen die dit geloof nog wel aanhangen. Het serieus nemen van de Bijbel is van het allergrootste belang, omdat het anders niet mogelijk is de zin van het leven te verstaan en de gebeurtenissen die overal ter wereld plaatsvinden in hun samenhang te zien. Het loslaten van de zekerheden die alleen het Evangelie van de Here Jezus Christus ons geeft, is ongetwijfeld ook ťťn van de eerste oorzaken van de psychische problemen waarin talloze mensen zich bevinden. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat rust voor onze ziel slechts te vinden is bij de Heiland der wereld.

God schiep de mens omdat Hij dat wilde. Uit de Bijbel weten wij dat het begin volmaakt is geweest. Eveneens uit de Bijbel weten wij dat door de mens de zonde in de wereld is gekomen. Uit de Bijbel weten wij ook dat God ogenblikkelijk genade bewees en verlossing in het vooruitzicht stelde. En wederom uit de Bijbel weten wij dat de Here Zich een volk verkoos om daarmee Zijn wonderwerk in de geschiedenis te verrichten en een grote en heerlijke onderwijzing te geven aan alle geslachten der aarde.

De Here heeft zich bekend gemaakt als de God van Abraham, Izaak en Jacob. Het heil is uit de Joden. Voor wie de Bijbel gelooft, is hierover geen twijfel mogelijk. Uit het geslacht van David verscheen in het vlees Hij, "Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God..." (Rom. 1:4) De zin van de geschiedenis ligt in de verlossing door het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus en zijn opstanding, waarmee zijn overwinning over zonde en dood werd bevestigd. Zoals dit wereldveranderende feit in de duizenden jaren van voorbereiding werd tegengestaan, heeft ook de verkondiging van de blijde boodschap van redding door het bloed van Christus felle weerstand ondervonden. Achter het zichtbare gebeuren in onze wereld, speelt zich een geestelijke strijd af, die niet eerder tot een einde komt, dan wanneer de Almachtige definitief hemel en aarde reinigt van alle kwaad. En weer: alleen de Bijbel geeft ons enig inzicht hoe en wanneer dat zal plaatsvinden. Er wacht de wereld een onthutsende eindafrekening. Maar ook in de hemel staan geweldige dingen te gebeuren.

Tegen het einde van de zesde eeuw van onze jaartelling, werd Mohammed geboren, verondersteld wordt in 570. Nu, in de twintigste eeuw, zijn de gevolgen daarvan van de grootste betekenis voor de toestand in het Midden Oosten en in de gehele wereld. De godsdienst die hij stichtte, op grond van openbaringen die hij ontving, maakt het onmogelijk dat Jood en Arabier als gelijkwaardige medeburgers het land IsraŽl zouden bewonen. Niet de Arabier als zodanig, maar zijn godsdienst, de islam, staat dat eenvoudig niet toe.

Islam betekent: overgave, onderwerping. In de eerste plaats bedoeld aan Allah, maar die onderwerping wordt ook doorgetrokken naar de godsdienst als zodanig. Zo niet goedschiks, dan kwaadschiks, dient de gehele wereld aan de islam te worden onderworpen. Mensen die niets van de islam afweten klinkt misschien de uitspraak van een islamitische student redelijk in de oren als die beweert dat "De Joden mogen blijven leven onder de soevereiniteit van de islam." En als hij er dan nog aan toevoegt: "Wij zullen hun hun rechten geven," kan hen dat helemaal geruststellen. Maar afgezien van het feit dat de islam een land voor zich opeist dat nooit van de islam is geweest maar door God voor eeuwig aan IsraŽl is gegeven, betekent het recht dat de islam andersdenkenden verleent, allesbehalve gelijke rechten zijn! Dat kan voor de islam eenvoudig niet bestaan. Zou de islamitische mens dat al zelf willen, dan zou zijn godsdienst hem dat verbieden. Islam betekent overheersing en in uw krant kunt u lezen wat dat in de praktijk wil zeggen. De doodstraf voor de islamiet die christen wordt en discriminatie voor allen die zich niet willen bekeren tot het islamitische geloof.

IsraŽl moet Hebron ontruimen. (dit artikel is in 1996 geschreven) Land voor vrede? De vrede van de islam? Dan zou er geen plaats zijn voor de Jood. Niet in Hebron, niet in Jeruzalem, nergens in IsraŽl! In Hebron werden Abraham, Izaak en Jacob begraven, evenals Sara, Rebekka en Lea in de Spelonk van Machpela. Dat gebeurde allemaal zo'n 1800 jaar voor onze jaartelling.

Als de islamieten enkele duizenden jaren later het land veroveren, bouwen zij de Spelonk om tot een moskee. De fanatieke ijver waarmee de islam zich alle voor de Joden belangrijke historische plaatsen wil toeŽigenen, is terug te voeren op de geschiedenis van IsmaŽl, de zoon die Abraham bij de slavin Hagar op aandringen van zijn vrouw Sara verwekte. Jaloezie, afgunst, naijver, haat. Het gaat tegen het eeuwig verbond dat God met Abraham sloot, dat de duivel hoe dan ook tracht te verbreken.

De spanningen in het Midden Oosten zijn niet zomaar een spel van afgunst en haat tussen Joden en Arabieren, maar het zichtbaar worden in de stoffelijke wereld van de eindstrijd van de vorst der duisternis, die zijn laatste troefkaarten uitspeelt. Dat is een schrikwekkend feit. Maar het mag ons ook bemoedigen! Het is bijna zover. Dan breekt de dag aan! En dan nooit meer nacht!

Laatste wijziging op: 06-06-2007 15:17