ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 

Uw volk is mijn volk.

Lukas 21:7-28.

Ik wil graag iets zeggen over Israel en over hun en onze toekomst.

En heel veel mensen vragen zich nu mischien af, wat heeft mijn toekomst te maken met het volk van Israel - - wel een hele hoop.

Dit alles heeft te maken met de wederkomst van Jezus en de eindtijd.

Misschien kent u het bijbelverhaal van Ruth en hoe zij bij Boaz op de dorsvloer komt.

Alleen het verhaal van Ruth is veel meer dan een liefdes verhaal, want Ruth is het verhaal van iedere heiden die tot geloof komt door de God van Israel.

Ze komt uit het land van Moab waar een hongersnood is en ze gaat richting

Betlehem wat betekend: Het broodhuis.

Betlehem is waar Jezus geboren is, en later zegt hij over zichzelf dat hij het brood des levens is wat uit de hemel is neergedaald.

A. Ruth is een vrouw die haar land verlaat, en haar eigen volk verlaat voor Gods volk.

1. Als zij met Naomi richting Israel gaat dan beginnen de schoondochters van Naomi af te haken en ze gaan terug naar Moab.

2. Dan begint Naomi ook tegen Ruth te praten en zegt: Keer toch terug naar je volk.

Ga toch terug naar je eigen volk en terug naar je eigen Goden.

Ruth 1:16 Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten ,

door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult

vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God;

3. Luister: Dit is een teken van een Heidense kerk die een verbond maakt met Gods familie en die de beloften van God samen vevuld zien gaan worden.

4. Onthou: Wij als Christenen staan naast Israel in het ontvangen van Gods beloften en we zijn geen vervanging of verplaatsen van het volk Israel.

Romeinen 4:16 Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor  wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is,

5. Israel is ook ons volk - - Abraham is onze voorvader in het Geloof - - En open je hart en sta toe dat God tot je spreekt .

Lees eens : Lukas 21:7-28.

 

1. Het begin van het einde..!!

A. Hier geeft Jezus zijn Discipelen een hele rede over het einde der alle Tijden.

1. En hij spreekt over oorlogen - - ziekten - - hongersnoden - - aardbevingen.

Maar het spreekt ook over iets wat in Israel moest gebeuren en wat al gebeurd is.

Vers 20 Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is.

2. Hier spreekt de Bijbel over het leger van Titus.

Het Romeinse leger begon hun aanval tegen Jeruzalem in 86 Na Christus en daarbij vernietigden zij de tempel in 70 Na Christus.

Jezus zelf had herhaaldelijk over Jeruzalem gesproken en erover geweend.

Vers 24  en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weg gevoerd worden onder alle heidenen,en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

3. Vele duizenden zijn er toen gestorven in deze belegering, anderen zijn de stad uitgevlucht en zijn nooit meer terug gekeerd, en al snel waren de Joden verspreid  in bijna iedere natie van de Wereld.

4. Sommige Joden keerden terug naar Jeruzalem maar werden 130 Na Christus opnieuw verdreven.

5. Daarna kwam Keizer Hadrian die de stad herbouwde en het gebruikte voor de aanbidding van de 3 afgoden, de enige mensen toen waren heidenen.

B. Sindsdien was er geen Joodse staat meer totdat de Verenigde naties hun stem in 1947 ervoor zorgde dat Israel een officieele staat werd in 1948.

1. Maar Jezus begint verder uit te leggen en spreekt iets belangrijks in vers 24.

En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden , totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

2. Romeinen - Moslims - Turken - Kruisvaarders - Britten - allemaal hebben ze tijd en voet gehad in de stad van David ( Jeruzalem ) en in het land welke God beloofd  had aan Abraham en zijn nakomelingen.

3. Net zolang totdat de tijden der heidenen vervuld zullen gaan worden.

Luister: in 1967 na de zes daagse oorlog begonnen er heel wat dingen te wijzigen en te veranderen, Israel won de oorlog, en begon de stad Jeruzalem opnieuw te bezitten.

Dit was de eerste keer sinds 586 voor Christus dat de laatste Joodse koning die uit het geslacht David kwam verdreven werd uit de stad.

Vers 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden

omhoog, want uw verlossing genaakt.

C. Uw verlossing is nabij - - maar de vraag is nu - - welke dingen gaan er geschieden..??

Vers 32  Voorwaar,ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.

1. Dit is niet de Generatie waar Jezus tegen sprak, maar de Generatie die deze dingen ziet gebeuren.

2. Alleen de vraag is nu - - Hoelang is een generatie - - Mozes leide Israel een generatie lang door de woestijn en dat was 40 Jaar.

3. Maar hij vertelde ook dat Israel terug zou keren in de 4e Generatie volgens Genesis 15 en die terug keer duurde 400 Jaar ( Egypte slavernij )

4. Zo een generatie zou een tijds duur kunnen zijn van 100 Jaar.

Maar hoe dan ook Israel is terug in hun land en Jeruzalem onder de heerschappij van de natie Israel net zoals de Profeten en Jezus hebben voorspeld.

D. Luister: Wat we momenteel zien is niet alleen Israel die zich opnieuw herenigt. We zien momenteel een Wereld wijde voorbereiding voor de komst van Jezus.

1. Joden gaan terug naar hun oorsponkelijk land, heidenen gaan terug naar God. Miljoenen mensen op ieder wereld deel komen tegenwoordig tot het Geloof.  80 miljoen chinezen zijn momenteel Christenen.

Jeugd met een opdracht beweerd dat er momenteel 1200 mensen per uur tot bekering komen - - dat is 10 miljoen mensen per jaar.

Sinds 1948 toen Israel een staat begon te worden hebben we een groei gehad van 8000 procent.

In 1897 toen het Zionisme geboren werd in Bazel Zwitserland was het aantal  gelovigen tot ongelovigen 1 op 27 - - Tegenwoordig de aantallen op de 1 op 5.

Luister: Momenteel groeit het aantal gelovigen 3,5 % sneller dan de wereld bevolking.

In 1897 waren 3 % van de afrikaners Christenen, tegenwoordig is dat 50 %

Zuid Korea had toen die tijd 1 % Christenen, tegenwoordig 40 %

In India hebben we momenteel 103 miljoen gelovigen, en een kerk die iedere 7  minuten word geplant in die landen.

Meer Moslims zijn er tot bekering gekomen sinds 1980 dan de 1000 jaar ervoor.

De Islam groeide de afgelopen 10 jaar 3,2 % Christendom 6,9 %

In Indonesie hebben we momemteel meer dan 20 % Christenen.

De 6 daagse oorlog met Israel in 1967 was ook het begin en de aankondiging van de Jesus people movement waarin duizenden mensen tot bekering kwamen.

2. Luister: De allergrootste beweging van God ter Wereld is niet het werk van een organisatie maar het werk van het n worden van Gods volk.

3. En niet alleen de Hereniging zien we - - ook bovennatuurlijke wonderen.

Een baptisten man in Yemen vertelde recentelijk over een Moslim die tot bekering  kwam, en die enorme dromen en visioenen had over de man Jezus die zichzelf de Christus noemde.

Mozambique - - een oudere vrouw was erg misvormd en gaf haar leven aan Jezus en werd bovennatuurlijk genezen. Ze was de eerste bekeerling in haar community, en meer dan 50.000 kwamen tot Jezus als gevolg van haar bekering.

Noord Afrika 125 km van Algerije - - God begon te bewegen onder de moslims.

Mensen kregen dromen en visioenen - 400 tot 450 moslim mensen kwamen tot het geloof

Later vonden ze uit dat er een zendeling uit Majorca gestenigd was tot de dood op die plek waar die mensen tot geloof kwamen. Raymond Lull had zijn leven daar gegeven als martelaar voor zijn geloof in Jezus.

4. Luister: God is de Wereld aan het voorbereiden voor de komst van Jezus.

En dit is allemaal het begin van het einde.

 

2. De geestelijke DNA van de kerk..!!

A. Als we kijken naar de eerste kerk dan zien we dat alles gemeenschappelijk hadden.

1. Ze waren een van hart en ziel volgens het boek van handelingen.

Laten zien we dat Jezus het Hogespriesterlijke gebed bid is hof Getsemenee.

Johannes 17:21 opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in  ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

2. Maar het probleem is dat we helemaal niet n volk zijn tegenwoordig.

We hebben momenteel 160 verschillende tradities met 23.000 afgescheiden denominaties in het lichaam van Christus.

3. Luister: De Natuurlijke wet die doorgaat tot in alle generaties - Het DNA - heeft ook zijn effect op de kerk.

Genesis 1:11 En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas,

vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde ; en het was alzo.

B. Door het verbreken van Goddelijke principes heeft de kerk de ene scheiding en scheuring na de andere gemaakt.

1. Iedere beweging heeft als resultaat een nieuwe kerk, iedere denominatie heeft weer iets anders gekregen.

2. 19 eeuwen later hebben we Orthodoxen - - Katholieken - - Protestanten - - we hebben de Calvinisten - - De Lutheranen - - De Bapstisten - - Methodisten en we hebben de Evangelische kerken.

3. Er was eens n familie maar een mutatie is er in onze bloed terecht gekomen.

We hebben het welbekende verhaal van de verloren zoon in Lukas 15.

De jongste broer verlaat zijn ouderlijk huis, en gaat naar ver land, en verspild alles. Dan later komt hij tot zichzelf en gaat naar huis, en dan kust zijn vader hem. De oudste zoon raakt helemaal overstuur want hij zegt: Dit is geen tijd voor een feest want hij heeft er alles door heen gejaagd en verspilt.

C. Luister: De eerste geborene Israel blijft thuis, de oudste zoon die als heiden wordt gezien blijft thuis.

1. De zoon die thuis bleef nam aan dat hij de andere zoon had verplaatst.

M.a.w. Na eeuwen van ronddolen is Israel uiteindelijk op weg om weer terug naar huis te gaan.

2. Alleen de kerk is nu niet blij, alsof ze zeggen: ze hebben hun kans gehad en hun erfenis verspild.

3. Alleen: Het punt is dat Jodendom wordt gezien als onze ouders van het geloof. En znder het Joodse geloof zou er nooit het Christendom geweest zijn.

Johannes 4:22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten want het heil is

uit de Joden;

Wat ik hiermee zeggen wil is dat vele groepen bij elkaar komen tot verzoening.

Duitsers komen tot verzoening met Europa - - Japan komt tot verzoening met Azie.

Andere groepen zoals zuid afrika hebben de verzoenings commisie ingesteld.

D. Praise Chapel heeft zijn voet in allerlei verschillende denominaties en functioneert als een grote familie die de wereld gaat winnen voor Jezus.

1. Elim - - Assemblies of God - - 4 Square fellowship - - en ga maar door.

Ons erfdeel kan als familie alleen maar verkregen worden als we de oudste broer herinneren, degene waar de verlosser uit voort is gekomen.

2. En zo Israel is terug keerd naar hun land zo moet de kerk terug keren naar zijn oorspronkelijke DNA.

3. Want een ding is een feit God is de restanten en de overblijfsels weer bij elkaar aan het brengen zoals het ooit geweest is.

Jesaja 11:12  En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van

Israel verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.

Jesaja 60:8-9. Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar  hun til? Want op Mij zullen de kustlanden wachten; en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen; hun zilver en goud voeren zij  mede, ter ere van de naam des HEREN, uws Gods, voor de Heilige Israels, omdat Hij u luister verleend heeft.

E. De Bijbel zegt dat God ze met schepen terug brengt - - Vers 8  zegt dat ze als duiven gaan terug vliegen naar hun til.

1. Hier hebben we een profeties beeld van vliegtuigen 2600 jaar na Jesaja zijn tijd.

Het noorden verwijst als een plaats waar de meeste Joden vandaag gaan komen.

Luister: 1 op de 7 Israelieten is geboren in Rusland - - Toen de Joden uit Yemen  kwamen in 1950 werden er 12 babies geboren tijdens de vlucht. Op Mei 1991 werden er 5 babies geboren tijdens een Ethiopische vlucht.

Jeremia 23:8 Zo waar de HERE leeft, die het nageslacht van het huis Israels heeft doen

optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen

Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen.

Vreemde is dat Moskou ligt uiteindelijk geografisch gezien noord van Jeruzalem..!!

En uit het Noorderland zegt Gods woord zullen ze vandaan komen.

2. God werkt alles uit volgens zijn plan en alle beloften en profetieen komen uit.

3. Als je bijvoorbeeld leest over de oorlogen dan zien we verbazende dingen.

Als we het verslag lezen van de 6 daagse oorlog dan zien we wonderen. Israel had 18.000 man - 10.000 geweren - 3600 machine geweren - twee tanks en 4  vliegtuigen die al naar beneden werden geschoten op de eerste dag.

Israel was hopeloos uitgeteld, ze hadden niet eens genoeg geweren voor iedereen. Ze hadden later twee tanks gestolen van de britten, en dat was alles. Ze kwamen de woestijn in en zagen dat een complete Egyptische eenheid de tanks  achter gelaten hadden in de woestijn en iedereen was gevlucht.

Later vroegen ze de Egyptenaren wat er toch gebeurd was en ze zeiden: De Israelieten kwamen met honderden tanks op ons afrazen ( ze hadden 2 tanks ) Toen de tijd kwam dat ze een staakt het vuren afkondigden, kwamen de erachter dat  ze niet alleen 7 Arabische landen omsingeld hadden, maar hun land was 3 keer groter geworden.

1973 tijdens de Yom Kippur oorlog wandelde Syrie door de onbeschermde Goland  hoogten, en konden in de stad Haifa zijn in 24 uur, als ze niet waren gestopt bij de oevers van de rivier de Jordaan.

Ze waren vlak bij Tiberias maar bleven er voor 3 dagen rondhangen. Dit gaf de Israelieten de tijd nieuwe plannen te maken en zich te hergroeperen.  Waarom bleven de Syriers nu staan bij de Jordaan..??

Een niet gelovige generaal vertelde dat er een grote grijs witte hand vanuit de lucht hen weerhield verder te gaan.

F. Toen Israel een natie werd in 1948 hadden ze een bevolking van minder 1 miljoen. 1. In 1973 was dat aantal gestegen naar 3 miljoen - - vandaag de dag is dat aantal 6  miljoen geworden waarvan 5 miljoen Joden zijn.

2. in de afgelopen 50 Jaar van de geschiedenis van Israel zijn hun mensen terug  gekeerd naar Israel vanuit meer dan 100 landen en hebben ze 6 oorlogen gewonnen.

3. Alleen dat is nog niet alles er zijn nog steeds 12 Miljoen Israelieten verstrooid over de landen van de Wereld.

4. Alleen zal er een tijd zijn waarop ze allemaal terug keren naar hun land.

Ezechiel 39:28 En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen

in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land

verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat .

Maar de vraag is tegenwoordig, wat voor land praten wij over..??

Dit is het land wat God aan Abraham beloofd heeft - - Luister goed..!!

Genesis 15:18 Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw

nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Jozua 1:4 Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de

Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn.

G. 400 Jaar later sprak God opnieuw tot Jozua en daar breide hij de belofte uit.

1. De uitbreiding van Gods belofte kan shokkerend zijn voor sommige mensen.

Van de rivier de Eufraat.

2. Kan het zijn dat Syrie - Egypte - Libanon - Jordanie - Irak en Iran op een dag aan Israel toebehoren..??

3. Luister: Toen Israel gevestig werd was de totale omtrek van het land 4828  vierkante kilometer.

Na 1948 waren ze uitgebreid tot 12.874 vierkante kilometer - - de zes daagse oorlog breide hun land uit naar 57.936 vierkante kilometer.

 4. Iedere strijd maakte hen groter en groter net als bij ons Christenen - sterker.

H. Luister: Het jaar 1967 is een datum die we ons moeten blijven herinneren.

1. Jeruzalem kwam onder de controle van Israel in 1967 - - maar er zijn sinds die dag  nog nooit zoveel mensen tot Jezus gekomen.

Time Magazine 21 Juni 1967 had een uitgebreid artikel over de Jezus people beweging die begon in de late 60 er jaren.

Het was gedurende die periode dat er ook een heleboel messiaanse Joden tot geloof in Jezus kwamen.

Joseph Shulam hij is een Messiaanse leider in Jeruzalem momenteel en hij zei:" In de jaren 60 was het moeilijk om ook maar een dozijn Joden te vinden die geloofde in Jezus de Messias. De mensen leefden in de tijd in vreselijke angst en moeilijkheden - - alleen nu 50  jaar later hebben we honderden en mischien wel duizenden Joden in Jeruzalem die geloven dat Jezus de Messias is."

2. Onthou: We hebben de DNA van de Joden daarom zijn we Christenen.

En God gaat een enorme opwekking brengen voor de komst van Jezus.

3. Er zal een late regen komen - - een beweging van Gods geest die de wereld nog niet eerder gezien heeft.

 

3. Het opgestane volk..!!

In het begin van de jaren 1990 na de val van het Communisme hebben we een enorme geestelijke honger gezien, een veld klaar voor de oogst.

Jonathan Bernis is de leider van " Hoor o Israel " gaf een verslag en zegt dat er  sinds 1993 meer dan 125.000 Russische Joden tot Christus zijn gekomen.

Dozijnen verschillende Joods gemeenten zijn geplant met groot succes.

Charisma Magazine - - vertelde dat er na 1990 1 Miljoen Joodse gelovigen zijn die erkennen dat Jezus de Messias is.

Romeinen 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,

A. Het boek van Lukas spreekt tot de tijd der heidenen vervuld is in vers 24.1. De Geschiedenis van Israel - - vanaf de roeping van Abraham tot aan de tijd van

Cornelius in het boek van Handelingen word genoemd " De tijd der Joden "'

Achtergrond - - Petrus is op het dak van een huis in Joppa en krijgt een visioen met  allerlei dieren en God wil dat hij ze eet - - Handelingen 11.

Petrus wil dat niet maar God zegt al wat ik rein heb verklaard zal rein heten. Ze geloofden eerder dat het evangelie alleen voor de Joden was, totdat ze een  openbaring kregen van God en de wereld in gingen.

Later zien we de conferentie in Jeruzalem - - Handelingen hoofdstuk 15.

Handelingen 11 daar werden de Discipelen voor eerst Christenen genoemd. Later na de conferentie zeiden ze: Heiden niet lastig vallen - - en hop ze waren binnen en de heidenen en de Joden hadden n geloof.

2. En toen gingen ze voor 19 eeuwen lang wat ze noemen " De tijd der Heidenen " binnen

3. Verbazend te zien: De Joodse Traditie spreekt over 2000 jaar voor de Torah - 2000 Jaar van de Torah - en 2000 Jaar van de heidenen.

4. Dan zeggen ze dat de Messias komt en dat er een tijd aanbreekt van wat zij  noemen: De Sabbath van het zevende Milennium.

5. De mensheid is 6000 jaar oud - - dit is het 7e millenium - - In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde en op de 7e dag ruste hij van zijn werken..??

B. Vandaag de dag is Israel terug en een enorme opwekking trekt over de globe.

1. Joods leiderschap is overal hersteld in het lichaam van Christus. We gaan een tijd binnen zodat we kunnen zien dat de Joden God gaan aanbidden.

2. En wat wij wereldwijd momenteel zien hadden de mensen de afgelopen 100 jaar niets eens durven dromen.

In het boek van Exodus zien we Gods volk voor 400 jaar in gebondenheid.

Alleen het wonderlijke is dat het volk van God in Gosen bespaard bleef voor alle plagen die over Egypte kwamen.

Dan komt uiteindelijk de laatste Exodus en 2 Miljoen mensen vertrekken uit Egypte. Dan komen ze voor de Rode zee te staan en het leger van Farao achter hun.  Maar dan komt God en vecht voor israel, het water begint zich te scheiden en de mensen gaan dwars door de Rode zee.

3. Vandaag de dag staan we weer voor een wereld wijde Exodus, alleen dit is geen 400 Jaar geleden maar 2000 jaar geleden dat Jezus dit zei:

Johannes 14:3 "en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en

zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. "

C. Vandaag de dag zijn de kinderen van God al 2000 Jaar wachtende op de Messias.

1. En we hebben ook plagen rond om ons heen - - oorlogen - - ziekten - - aard bevingen - - pestilentieen.

2. En straks in het midden van dit alles horen we het geluid van de trompet ( dat is de Sjofar ) en zullen we in een oogwenk verandert gaan worden.

3. Maar totdat dat moment aanbreekt moeten we net als Israel in Egypte klaar zijn.

Anderen redden - in het huis zijn waar bloed op de deurposten is - sandalen aan de voeten en de staf in de handen, want we zijn klaar om te vertrekken.

Exodus 12:11  "En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw

voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten ; het is een Pascha voor de HERE."

D. Hoe we het wenden of keren dit is een tijd om serieus te worden met God.

Er is een verhaal over de laatste keizer Haile Selassie van Ethiopie.

Haile Selassie was volgens de beweringen de 225 ste afstammeling van Salomo. In de tijd dat de koninging van Seba bij hem kwam. Hij was keizer over Ethiopie van 1930 tot aan 1974.

Maar dit is wat er verteld word, Selassie verbrak de diplomatieke betrekking en relaties met Israel vanwege de druk van omliggende Arabische landen.  Toen zijn dochter dit hoorde waarschuwde ze haar vader voor de consequenties.  Ze haalde Genesis 12:3 aan en de zegen van Abrahams huis.

Vader riep ze U gaat een schande brengen over uw eigen familie.

Aantal maanden later op 12 September 1974 Kolonel Mengistu Haile Miriam een van Afrika,s grootste dictators kwam in beweging en nam het bewind over in Ethiopie en Selassie werd gedood.

1. Geschiedenis schrijvers zeiden eens: De zon gaat nooit onder over het Britse rijk.

Duitsland werd in twee gedeelt na de Holocaust in de tweede wereld oorlog.

De Communisten hebben jaren en jaren van armoede en ellende gekend vanwege  het niet toelaten van het evangelie en het ombrengen van Christenen.

2. Daar entegen andere landen die Israel hun zijde hebben gekozen leven in vrede en voorspoed.

3. Ik praat nu nt over het kiezen van landen - - maar de vraag is wel - - aan welke kant staan wij..??

4. Aan de vooravond van de komst van Jezus - - hoe denk je er over..??

Conclusie:  Wordt serieus met God, er is gewoon weinig tijd meer als de Wereld zich klaar maakt voor de allerlaatste Exodus.

Kunnen we zeggen: uw volk is mijn volk, en Uw God is mijn God..??

 

Laatste wijziging op: 20-08-2007 11:58