ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Door: Franklin ter Horst

10-03-2006

Ook Samaria en Judea behoren tot Gods eeuwig durende verbond met IsraŽl

Shimon Perez zei na de ontruiming van Gaza  ďDit is pas het begin. Ook Samaria en Judea zullen volgenĒ. IsraŽlís waarnemend premier Ehud Olmert heeft bekend gemaakt dat wanneer zijn partij Kadima, de komende verkiezingen wint, hij een deel van de Joodse bewoners uit het aloude Bijbelse land Samaria en Judea wil verwijderen. Met uitzondering van onder meer Ariel, Maíaleh Adumim, Gush Etzion en de Jordaan vallei, zal het gebied in handen komen van het Hamasstaanse terreurbewind. De Joodse bewoners in deze gebieden hebben een paar weken geleden een voorproefje gehad van de manier waarop Olmert te werk gaat bij de ontruiming van Joodse dorpen. In een 9 minuten durende clip is te zien hoe de plaats Amona met grof geweld wordt ontruimd.  click here . Olmert heeft met deze aanpak zijn bazen in Washington laten zien dat hij bereid is tot het nemen van harde maatregelen tegen de eigen bevolking. Samaria en Judea vormen een onlosmakelijk onderdeel van het land dat God als een eeuwig durende erfenis aan Abraham en zijn nageslacht, Isašk en Jakob gegeven heeft.  Deze eeuwig durende landbelofte aan IsraŽl wordt maar liefst 47 maal onder ede door de Here God in Zijn Woord herhaald. De Psalmist legt hierop de nadruk in Psalm 105.

Psalm 105:8-9-10-11 Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten, dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isašk; ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting voor IsraŽl tot een eeuwig verbond, toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanašn geven als het u toegemeten erfdeel.

Het hele gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse zee, maakt onderdeel uit van dit eeuwig verbond. Hieronder valt ook de Bijbelse plaats Sichem (Nabloes) dat door IsraŽl aan de Palestijnse Autoriteit is overgedragen conform zoals in de Oslo-akkoorden is overeengekomen. De plaats behoort net als Jenin, Tulkarem en andere plaatsen, tot de groep ĎPalestijnseí terreursteden, van waaruit met regelmaat zelfmoordenaars en andere barbaren richting IsraŽl vertrekken om daar onschuldige burgers te vermoorden.

Sichem is met talrijke gebeurtenissen uit de Bijbel verbonden. Abram sloeg er zijn tenten op bij de terebint van Morť, na zijn aankomst in het land Kanašn. Hier in de vlakte tussen de bergen Ebal en Gerizzim verscheen de Here aan hem en richtte hij het eerste altaar op ter ere van de ware God.

Genesis 12:6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem tot de terebint More. Toen verscheen de Here aan Abram en zeide, aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.

De teksten in Genesis 18:20-21 maken duidelijk dat het genoemde nageslacht betrekking heeft op Isašk en niet op IsmaŽl de zoon van Abraham en de slavin Hagar. Abrahamís kleinzoon Jakob sloeg eveneens tijdelijk zijn kamp op bij Sichem. (Genesis 35:4) De plaats speelde ook een bijzondere rol in de geschiedenis van IsraŽl bij de verovering van het land onder Jozua. Uit een brief van de koning van Jeruzalem aan de toenmalige farao van Egypte ( gevonden in 1887 in het oude Egyptische archief van Tell el-Amarna) is bekend, dat Sichem zich zonder slag of stoot aan de kinderen van IsraŽl heeft overgegeven. Dat verklaart, hoe Jozua ongestoord en zonder dat er vijandelijkheden plaatsvonden de verovering van Mozes ten uitvoer kon brengen om een altaar en een gedenkteken op de berg Ebal neer te zetten. Zie afbeelding.

Sichem werd door Jozua als vrijstad en levietenstad aangewezen en was ook de plaats waar de verbondsvernieuwing onder zijn leiding plaatsvond. (Joz 24:1-28).

Toen Jozua met de twaalf stammen voet aan de grond had gekregen in het westelijk deel van het Beloofde land, trok hij met hen naar Sichem, alwaar een grootse plechtigheid plaatsvond. Hier vervulde hij de opdracht die Mozes hem geven had, om de zegeningen af te kondigen van de top van de Gerizzim en de vloeken van de top van de Ebal. Zes stammen stelden zich op tegen de hellingen van de Ebal ten noorden van Sichem en zes tegen de hellingen van de Gerizzim ten zuiden van de stad. Toen richtte Jozua een altaar op boven op de berg Ebal en schreef op een stenen gedenkteken de wet Gods. ,,Daarna las hij al de woorden der wet voor, de zegen en de vloek, naar alles wat in het boek der wet geschreven stondĒ(Jozua 8:30-34) 

Onder Abimelek, Rehabeam en Jerobeam was de stad een koninklijke residentie. Na de ballingschap werd Sichem het godsdienstige centrum van de Samaritanen. Hyrkanos 1 (hogepriester en prins der joden (134-104 v.Chr.) verwoeste in het jaar 128 de stad en de op de Gerizzim gelegen tempel. Onder keizer Vespasianus werd in 72 na Chr. in de nabijheid een nieuw stad, Flavia Neapolis, gebouwd, het huidige Nabloes. De puinheuvel Tell Balata, ten Z.O. van deze stad, is de plaats waar het oude Sichem zich bevond.

Sichem is ook de plaats waar zich het graf van Jozef bevindt. De Bijbel verteld dat Mozes het gebeente van Jozef meenam uit Egypte en dat zijn overblijfselen na aankomst in het Beloofde Land, in Sichem zijn begraven.

Jozua 24:42 Het gebeente van Jozef, dat de IsraŽlieten uit Egypte meegevoerd hadden, heeft men te Sichem begraven, in het stuk land, dat Jakob voor honderd stukken geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had en dat de Jozefieten verkregen tot een erfelijke bezitting.

Tijdens het begin van de ďTweede IntifadaĒ eind september 2000, werd het graf, het toneel van dagelijkse ongeregeldheden. ĎPalestijnseí barbaren lieten de gewonde IsraŽlische militair Madhat Yusuf doodbloeden door ambulancepersoneel de toegang te beletten. In een poging de gemoederen te kalmeren besloot IsraŽlís toenmalige premier Ehud Barak het leger van de tombe terug te trekken. De terugtrekking galmde over Sichem waarna honderden ĎPalestijnení naar de tombe trokken om deze triomfantelijk te verwoesten. Een uitzinnige menigte, waaronder ĎPalestijnseí politieagenten, staken het graf en de bijbehorende synagoge in brand en beukten met mokers de muren tot gruis. Tweeduizend heilige boeken werden verbrand en meer dan drieduizend jaar joodse geschiedenis totaal verwoest. Wat niet onder de slopershamer viel werd gestolen, computers, aanrechten en zelfs toiletpotten. Rabbijn Hillil Lieberman die een bezoek aan het verwoeste graf wilde brengen, werd op gruwelijke wijze vermoord. De voormalige terreurbaas Arafat haastte zich voor de tv-cameraís te zeggen dat hij de boel weer snel zou laten opknappen. Hij hield zich inderdaad aan zijn belofte, maar inplaats het beheer weer aan IsraŽl over te dragen, liet hij het gebouw groen schilderen en omdopen tot moskee. Op 19 februari 2003 ontdekte Rabbi Yisrael Weiss dat de ĎPalestijnseímoslimvandalen zelfs de twee meter grote steen die het graf van Jozef bedekt, praktisch geheel hadden vernield. De omgeving van het graf lag vol met vuilnis en auto onderdelen.

Het graf van Jozef ligt op de plaats waar de Here aan Abraham verscheen bij de terebint van More. Jozefs graf was een getuigenis van Gods belofte aan IsraŽl aangaande hun rechten op het land. Volgens de ĎPalestijnseí nazi-propagandamachine wordt het graf ten onrechte aangemerkt als het graf van Jozef. Het lichaam van Jozef zou begraven liggen bij dat van de patriarchen in Hebron. In het graf in Sichem liggen opeens de beenderen van een moslim genaamd Sjeik Yusuf Dukat, die 150 jaar geleden leefde. Ook beweert men dat Jozef nooit in ĎPalestinaí is geweest maar in Egypte begraven ligt, waar hij woonde. Men verzint de ene na de andere leugen om IsraŽlís recht op het te land te ontkennen.

Alles in deze wereld lijkt om IsraŽl te draaien. Het is opvallend te zien hoe de achtereenvolgende Amerikaanse regeringen IsraŽlís politiek dicteren.  En kennelijk  accepteren de IsraŽlische leiders deze rol want ze volgen trouw de opdrachten van de Bush-administratie.Onder leiding van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter werd het plan ontwikkeld, de namaak Filistijnen een eigen land te geven en dat dit moest komen te liggen in Gaza, Samaria en Judea, het aloude thuisland van de kinderen van IsraŽl. Carter en de na hem volgende presidenten zijn druk in de weer geweest dit duivelse plan te verwezenlijken. De namen van de presidenten veranderen, maar de plannen blijven hetzelfde. De Verenigde Staten hebben inmiddels een drietal militaire basis in IsraŽl  ingericht. De laatste is in december 2005 geopend. Het gaat om een enorm militair complex, iets ten zuiden van Tel Aviv. Ook Washington maakt zich net als Rusland klaar om haar rol in de Bijbelse eindtijdscenarioís te vervullen.

Zal de Bijbelse God nogmaals toestaan dat onder druk van de Wereldleiders de Gods getrouwe gelovigen onder de kinderen van IsraŽl, uit hun Goddelijke erfgoed worden verjaagd?

Laatste wijziging op: 23-08-2006 14:55